วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งานเก็บคะแนนวิชาความจริงของชีวิต

ให้นักศึกษาส่งงานที่อาจารย์มอบหมายให้ทำคือ
งานครั้งที่ ๑ วิชาความจริงของชีวิต
สัปดาห์ที่ ๑
(เก็บคะแนน)

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
****************

ส่งทางบล็อกของอาจารย์ที่ให้ไว้ในประมวลการสอน
ส่งงานไม่เกินเวลา ๑๕.๐๐ น.ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
(เกินเวลา ๑๕.๐๐ น. ไม่รับส่ง คะแนนเก็บท้ายชั่วโมงเป็นศูนย์ ส่งให้ตรงเวลา)

110 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

งานครั้งที่ ๑ วิชาความจริงของชีวิต
สัปดาห์ที่ ๑ (เก็บคะแนน)

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นางสาวธันยาภรณ์ พวงเพ็ชร รหัสนักศึกษา 53134700154 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่นแป้ง เกิด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 บ้านเลขที่ 313/3 หมู่ 8 ต. แก่งผักกูด
อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= อนาคตอยากทำงานข้าราชกาล แต่งานข้าราชกาลก็มีรายแบบ เช่น พยาบาล ตำรวจ ทหาร เป้นต้น แต่ที่เลือกเรียนเพราะ อยากได้ความรู้ด้านนี้ไป สอบเข้าในหน่วยงานข้าราชกาล เพราะตอนนี้เรียน นักศึกษาวิชาทหารควบคู่ด้วย และอยากสอบทหาร เกรดเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 2.57

๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= น่าจะเป็นวิชาที่ยาก เพราะความจริงของชีวิตน่าจะมีความหมายที่ลึก

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= สุขุม นิ่งๆ

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= ก็เก็ง นิดๆ

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= คาดว่าน่าจะเป็นวิชาที่ไม่ยาก และ ไม่ง่ายจนเกินไป แต่จะทำคะแนนที่ออกมาให้ดีที่สุด

๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= ทำให้ทราบความหมายของคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์ ที่แตกต่างกันไป และความจริงเป็นคำนิยามที่มีความหมายหลากหลาย ซึ่งทุกคนก็ได้ให้ความหมายมากมายและความหมายที่ให้มาก็ไม่ผิด
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= วันแรกยังไม่ทำไรแต่เรียนไปอาจมี

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มี

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ทำไมเราเรียน ทำงานส่ง เขาเรียนมากก็คนที่ไม่ค่อยเรียนแต่เราได้คะแนนน้อยกว่าเขา

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ทำไมคนเราเมื่อเลิกลากันแลวก็ควรจบ ทำไมชอบแคะ คิดว่าตัวเองใหญ่มาจากไหน เบื่อจังอาจารย์ พวกคิดว่าตัวเองใหญ่ ดี เลิศ ไม่เคยดูและสาทะยายตังเอง ชอบพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใสคนอื่น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=ชื่อ น.ส. วิไลลักษณ์ สัตย์ส่วย ชื่อเล่น อ้อม สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 53134700127 อยู่ จ. พระนครศรีอยุธยา
2.เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=ตารางจัดมาให้ เป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานในการเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.14
3.ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=ง่ายไม่ ซับซ้อน เหมือนวิชาสังคมทั่วไป
4.วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=ใจดี แต่คงให้งานเยอะ
5.เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=เนื้อหายากกว่าวิชาสังคม
6.คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=เกรด A
7.สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=อธิบายประมวลการเรียนการสอน วิธีการตัดเกรด การให้คะแนน กฎระเบียบในการเรียน และเนื้อหาสาระที่จะต้องเรียน คำจัดกัดความของคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์
8.เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=คนกับมนุษย์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
9.ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=อยากให้อาจารย์ เอ็นเตอร์เทนมากกว่านี้
10.ความในใจที่อยากบอก
=อยากได้ A จากวิชานี้
11.ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=ไม่มี
12.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
=สิ่งที่มนุษย์อยากรู้ หรืออะไรก็ตามที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง แน่นอน
13.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
=การดิ้นรน การต่อสู้ การเดินทาง การเรียนรู้ มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป
14.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
=สิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐการสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น มีการเรียนรู้ มีพัฒนาการได้ดีกว่าสัตว์

15.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
=สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น และอาจได้ชื่อว่าเป็น (สัตว์ประเสริฐ) ที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้ แตกต่างจากสัตว์อื่นทั่วไปตรงที่มนุษย์นั้น มีสติปัญญา มีอารมณ์ (ที่สามารถหักห้ามได้) มีความสงสัย (ในขอบเขตของมนุษย์)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด ?
= ชื่อ นางสาวกาญจนา ปานกำเนิด รหัสนักศึกษา 53134700142 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่1 ชื่อเล่น อ้อม เกิดวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2534 บ้านเลขที่ 49 หมู่ 4 ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่ ?
= ตารางเรียนจัดมาให้เรียนก็ต้องเรียน เกรดเฉลี่ยประมาณ 2.85
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร ?
= น่าจะยากและมีความซับซ้อน
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร ?
= ดูจากชื่อคิดว่าอาจารย์น่าจะเป็นคนร่าเริง ไม่เคร่งมาก สูง ขาว
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร ?
= อาจารย์ฮาปนขรึม นิ่งๆ เรียนเกร็งๆ นิดๆ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้ ?
= ไม่รู้ว่าเนื้อหายากแค่ไหน แต่คงไม่เกินความสามารถจะทำให้ดีที่สุด
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้ ?
= กล่าวถึงประมวลการสอน และบอกถึงความหมายของคำว่า ความจริง คน มนุษย์ และชีวิต
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ ?
= ยังไม่ได้เรียนลึกถึงเนื้อหา ยังไม่มีข้อสงสัย
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้ ?
= ไม่มี
๑๐. ความในใจที่อยากบอก ?
= เบื่อคนที่ไม่รู้บุญคุณคน เบื่อคนเอาดีใส่ตัวโยนความชั่วให้คนอื่น มะอยากให้คนอื่นหูเบา
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ ?
= ไม่มี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=ชื่อ นางสาวอริษา แจ้งผล รหัสนักศึกษา 53134700113 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น กลอย เกิดวันที่ 4 กันยายน 2534 บ้านเลขที่ 54/7 ม.12 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=ตารางจัดมาให้แบบนี้ เกรดเฉลี่ยตอนนี้ คือ 2.68
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=ก็น่าจะยากพอสมควร
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=ถ้าไม่ดูชื่อคงคิดว่าต้องเป็นอาจารย์ผู้หญิงสอนแน่ๆ แต่พอรู้ว่าเป็นอาจารย์ผู้ชายสอนคิดว่าคงอายุซัก 50กว่าๆ ดุๆหน่อย เคร่งนิดๆ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=สุดยอดอาจารย์ทำให้หายเกร็งไปเยอะ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=น่าจะเรียนได้ดี และน่าจะได้A
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=ได้รู้ถึงความหมายของคำว่าความจริง ชีวิต คน และมนุษย์ ว่าเป็นอย่างไร
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=ทำไมคนที่ไม่ค่อยมาเรียนถึงได้เกรดดีกว่า
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=ไม่มี เพระอาจารย์สอนดีแล้ว
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
=โลกไม่ยุติธรรม อยากรู้ว่า Aเป็นยังไงขอนะซักตัวก็ยังดี
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=ไม่มี

breez กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นายวรุฬห์ กลิ่นส่ง ชื่อเล่น บรีส สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 53134700146 อยู่ จังหวัด ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= อย่างแรกเลย ตารางจัดมาให้ครับ ส่วนในความรู้สึกผม วิชานี้เป็นประโยชน์มากเพราะ มนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ ว่าชีวิตเราต้องการอะไรและอยู่ไปเพื่ออะไร ผมคิดว่าวิชานี้ไม่มากก็น้อยสามารถทำให้ผมได้ประโยชน์และเข้าใจเรื่องชีวิตมากยิ่งขึ้น ครับ เกรดภาคเรียนที่ 1 ลองคิดเอง 3.07 ครับ
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= คิดว่าวิชานี้ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและการดำรงชีวิต คิดว่าไม่ยาก และไม่ง่ายเกินไป ครับ ถ้าเราคิดว่าวิชานี้ยาก และไม่สามารถเรียนได้ เราคงไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= อาจารย์ ต้องเป็นคนที่เข้าใจในชีวิตมากๆ และต้องเข้าใจชีวิตนักศึกษาเป็นอย่างดี ครับ ไม่น่าจะดุ ครับ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= อาจารย์สอนแล้วไม่เกรงและไม่เขินเกินไป ครับ ได้ความรู้ไปด้วยและได้ความเพลิดเพลินไปด้วยครับ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= เรียนไปแล้วต้องเข้าใจในชีวิตมากขึ้น พร้อมที่จะไปสู่โลกภายนอก และเกรด A ด้วยคับ
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= อธิบายประมวลการเรียนการสอน วิธีการตัดเกรด การให้คะแนน กฎระเบียบในการเรียน และเนื้อหาสาระที่จะต้องเรียน คำจัดกัดความของคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์ ครับ
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ยังไม่ได้เรียน ลึกมากนัก ก็เลยยัง ไม่กระจ่างเท่าไร ครับ
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= อืม เวลามันน้อยยังตอบอะไรไม่ได้มาก ครับ เอาเป็นว่า กำลังพอดี ครับ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ผมก็ทำดีที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น เพื่อน งาน เรียน ครอบครัว แต่ผลมันชอบกลับมาแบบไม่ค่อยดี ต้องทำดีซักเท่าไรถึงจะดีพอ ครับ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มี ครับ
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร?
= สิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ตามธรรมชาติ ไม่เท็จไม่หลอกลวง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= การมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยประสบความสำเร็จและอยู่ด้วยศิลธรรม อันดีงาม
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= เหมือนมนุษย์ แต่ มีจิตใจต่ำกว่ามนุษ จิตใจเร้าร้อน หิวโหย ทุกข์ ทรมาร อยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักพอ
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= ผู้มีใจสูง มีเหตุและผล รู้หน้าที่ รู้ชั่วดี รู้รับผิดชอบชั่วดี แยกดีแยกชั่วออก ครับ

breez กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
bellska555 กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ พงษกร มหันต์ ชื่อเล่น เบลล์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 53134700134 อยู่ จังหวัด สิงห์บุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= เหตุผลที่เรียนพราะวิชานี้เป็น ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ของผมเลยต้องเรียน แต่ที่รู้วิชานี้เป็นวิชาที่ดีทำให้เรารู้สึกถึงสัจธรรมของชีวิตและมองชีวิตได้แตกต่างไปจากเดิมมีมุมมองชีวิตที่มากขึ้น และเราสามารถนพฃำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วย วิชาเป็นวิชาที่ดีวีชาหนึ่งเลยที่เดียว เกรดเฉลี่ยตอนนี้ ก้ได้แค่2.58แต่จะทำมห้ดีขึ้นเรื่อยๆๆครับ
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= ก่อนเรียนวิชานี้ก็คิดว่าเป็นวิชาที่ไม่มีอะไรมาก คงเรียนไม่ยากอะไรมากมาย และเนื้อหาคงไม่มากมายคงมีแต่เรื่องชีวิตคงไม่มีเรื่องมากมายแน่เลย
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= อาจารย์ ที่สอนคงเปงคน สุขุม นิ่งๆ ดุ นิดนึง และคงเปนคนที่มีความเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากแน่เลย
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= เมื่อได้เรียนครั้งแรกก้สึกสึก ว่าไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เลย อาจารย์สอนดีมากและมีมุข ขำขำ มาสอดแซกเวลาสอนทำให้ยรรยากาศให้ห้องเรียนมีความน่าเรียนมากขึ้นนักเรียนไม่เคลียดด้วยครับ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= คาดหวังว่าเรียนไปแล้วจะทำให้เรารู้สึกใหม่ๆกับชีวิตและมองชีวิตได้หลายด้านและมีคามคิดใหม่กับตัวเองและหวังว่าอาจารยืคงให้ "A" นะคับ
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= อาจารย์ได้สรุป และอธิบายเรื่องที่จะเรียนและบอกวิธีตัดเกรดของอาจารย์ และได้รู้เรื่อง ความจิงของ ชวิต มนุษย์และคน จากความคิดขิงเพื่อนๆแต่ล่ะคนในห้อง
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= เรื่องที่สงสัยยังคงไม่มีคับ เพราะยังไม่ได้เรียนอะไรมากนัก
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ข้อเสนอแนะคงไม่มี อาจารย์สอนได้ดีมากๆๆเลยครับ เรียนก้สนุกด้วย
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ทำไม่สิ่งที่เราทำที่คิดว่ามันเป็นความดีหลายครั้งแต่ทำไมไม่มีคนเห็น แต่เวลาเราทำผิดนิดเดียวมีแต่คนตอกย้ำล่ะคับ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มีครับ
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร?
= สิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่จริงตามธรรมชาติ และความจริงคือสิ่งไม่ตาย
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= ในทางโลก - ดำรงอยู่ มีลมหายใจ
ในทางธรรม - สดชื่น ความดีงาม หลุดพ้น - นิพพาน (ไม่ตาย)

๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ ที่เรียกว่าสัตว์ประเสริฐทุกประการแต่ผิดตรงที่ว่าคนมีจิตใจต่ำกว่ามนุษย์ คนมักทำตัวเยี่ยงสัตว์ มีจิตใจที่เร่าร้อน หิวโหย ทุกข์ ทรมาน อยู่ตลอดเวลา ไม่รู้จักพอ

๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= มนุษย์ที่ถือได้ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ ที่มีจิตใจสูงมีความละอายต่อบาปกรรมมีจิตใจเมตตาและรู้จักผิดชอบชั่วดีไม่มีความโลภและจิตประพฤติชั่วใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆแทนการใช้อารมณ์ แต่ต้องตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องและความดีด้วยนะครับ

ThaNaPaT_PaO กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นายธนพัฒน์ พูลเจริญ ชื่อเล่น เปา สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 53134700156 อยู่ จังหวัด สิงห์บุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= ตารางจัดมาให้ และเป็นวิชาพื้นฐานด้วยก็เลยต้องเรียนวิชานี้ เกรดเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 3.00
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= คิดว่าวิชานี้ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาและชีวิต
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= เป็นคนที่พูดเก่ง ใจดี
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= อาจารย์สอนแล้วรู้สึกสนุก ไม่เกร็ง เพลินดีคับ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= เมื่อเรียนไปแล้วต้องเข้าใจ และนำไปใช้ได้
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= อธิบายประมวลการเรียนการสอน ได้ทราบความหมายของคำว่า ความจริง ชีวิต คน และมนุษย์
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ไม่มีคับ
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มีคับ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= อยากได้คะแนนวิชานี้ดีๆ คับ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มีคับ
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร?
= ความจริงคือสิ่งที่ไม่ตาย คือสิ่งที่มีอยู่จริง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= การดิ้นรน การต่อสู้ การขวนขวายเพื่อให้ได้มาซึ่งการมีชีวิตอยู่รอด
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ แต่ มีจิตใจต่ำกว่ามนุษย์ มีจิตใจที่เร่าร้อน
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ มีเหตุและผล รู้ผิดชอบชั่วดี

NiM_NiM กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นางสาวนาถตยา อ่อนดี ชื่อเล่น นิ่ม สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 53134700177 อยู่ จังหวัด ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= ตารางจัดมาให้ค่ะ แล้วก็เป็นวิชาพื้นฐานก็เลยต้องเรียน เกรดเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 2.4
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= คิดว่าวิชานี้ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะและการดำเนินชีวิต
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= อาจารย์ ต้องเป็นคนที่สุขุม เงียบๆ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= อาจารย์สอนแล้วรู้สึกดี ไม่เกร็ง เพลิดเพลินดีค่ะ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= เมื่อเรียนไปแล้วต้องเข้าใจในชีวิตมากขึ้น รู้ว่าความจริงของชีวิตคืออะไร
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= อธิบายประมวลการเรียนการสอน วิธีการตัดเกรด ได้ทราบความหมายของคำว่า ความจริง ชีวิต คน และมนุษย์
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ไม่มีค่ะ เพราะยังไม่ได้เรียนลึกเท่าไหร่
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มีค่ะ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= อยากได้คะแนนวิชานี้ดีๆ ค่ะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มี ค่ะ
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร?
= ความจริงคือสิ่งที่ไม่ตาย สิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ตามธรรมชาติ ไม่เท็จไม่หลอกลวง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= การดิ้นรน ขวนขวายเพื่อให้ได้มาซึ่งการมีชีวิตอยู่รอด ทุกชีวิตมีความฝัน ทุกชีวิตมีความหวัง ทุกชีวิตมีความอยากความต้องการ
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= มีลักษณะเหมือนมนุษย์ แต่ มีจิตใจต่ำกว่ามนุษย์ คนมักทำตัวเยี่ยงสัตว์ มีจิตใจที่เร่าร้อน
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ เป็นผู้มีใจสูง รู้ผิดชอบชั่วดี แยกดีแยกชั่วออก

art_bk กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นายกฤษฎา พูลทรัพย์ รหัสนักศึกษา
53134700112 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น อาร์ต เกิดวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ
2532 บ้านเลขที่ 79/1 หมู่ 7 ต.บางมัญ อ.เมือง
จ.สิงหืบุรี

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= ตารางจัดมาให้ครับ ผมก็เลยต้องมาเรียนครับ
เกรดเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 2.00 ครับ

๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= ไม่น่าจะยากเท่าไหล่และคงจะเรียนง่ายครับ
แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะง่ายอย่างที่คิดหรือป่าวครับ

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= น่าจะเป็นคนใจดี ไม่เคร่งมากนัก ไห้เกรดง่าย

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= อาจารย์สอนแล้ว ก็ดูเป็นกันเองมากครับและยังเรียนแบบไม่เดรียดนั้งฟังแล้วเพลิดเพลินและยังได้ความรู้อีกด้วยครับ

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= น่าจะเรียนได้และน่าจะได้คะแนนดี

๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= อธิบายประมวลการเรียนการสอน วิธีการตัดเกรด การให้คะแนน กฎระเบียบในการเรียน และเนื้อหาสาระที่จะต้องเรียน คำจัดกัดความของคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์ ครับ

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ไม่มีคับ เพราะยังไม่ได้เรียนอะไรมากนัก

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มีครับ

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ทำไม่สิ่งที่เราทำที่คิดว่ามันเป็นความดีหลายครั้งแต่ไมไม่มีคนเห็น แต่เวลาเราทำผิดนิดเดียวมีแต่คนเห้น
ผมล่ะเซ็ง มีอีกอย่างหนึ่งครับตั้งแต่ผมเรียนมาผมยังไม่เคยได้ A เลยครับ (จริงๆนะ)

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มีครับ

๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
= สิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่จริง ตามธรรมชาติ

๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= การมีชิวิตอยู่รอดปลอดภัยและประสบความสำเร็จ

๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์

๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ เป็นผู้มีใจสูง รู้ผิดชอบชั่วดี แยกดีแยกชั่วออก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=นายวรเศรษฐ์ ดิสสงค์ ภูมิ เกิด สระบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=เพราะว่ามีให้เรียนก็ต้องเรียน ส่วนเกรดยังไม่ทราบ
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=เป็นวิชาจิตวิทยา
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=ยังไม่ได้คิด
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=ดี
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=เกรดA
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=สอบก่อนเรียน
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=ยังไม่มี
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=ยังไม่มี
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
=ยังไม่มี
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=ยังไม่มี
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
=ข้อเท็จจริงของสังคม
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
=ชีวิตคือการเรียนรู้ เรียนรู้จากประสบการญ์ชีวิต
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
=สิ่งมีชีวิตที่มีสมองและพัฒนาการที่ดีกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
=สิ่งมีชีวิตที่มี2ขาและเรียนรู้ได้ไว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=กนกศักดิ์ วงษ์ทอง รหัสนักศึกษา 53134700141
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น โอ๋
เกิด วันที่ 20 กันยายน 2534 บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ 7 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
๒.เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้?เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=อยากรู้ว่าความจริงของชีวิตเป็นอย่างไร เกรด 2.80
๓.ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=น่าเรียนครับ
๔.วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=อารมณ์ดีสนุกสนาน เป็นกันเองครับ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=สนุกครับ
๖.คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=คาดหวังว่าจะได้ A ในวิชานี้ ครับ
๗.สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=อธิบายประมวลการเรียนการสอน วิธีการตัดเกรด การให้คะแนน กฎระเบียบในการเรียน และเนื้อหาสาระที่จะต้องเรียน คำจัดกัดความของคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์
๘.เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=ไม่มีครับ
๙.ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มีครับ
๑๐.ความในใจที่อยากบอก
= ไม่มีครับ
๑๑.ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มี ครับ
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
=สิ่งที่มีอยู่จริง
๑๓.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคือะไร
=การ เกิด เเก่ เจ็บ ตาย
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
=สิ่งที่อย่ต่ำกว่ามุนษย์ เพราะคนอาจมีนิสัยเหมือนสัตว์เร้าร้อน
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
=มนุษย์คือฃสัตว์ประเสริฐ ที่มีจิตใจสูงกว่าคน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นายสรรเพชญ สายสด รหัสนักศึกษา 53134700120 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น สรร เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2534 บ้านเลขที่ 105/1 ม.11 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= ทางมหาวิทยาลัยจัดมาให้เรียน เกรดเฉลี่ยยังไม่ออก

๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= น่าจะเป็นวิชาที่เรียนยากพอสมควร

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= ดุ เข้มงวด ไม่ค่อยพูดมาก

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= รู้สึกดี อาจารย์พูดรู้เรื่องดี

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= อยากได้เกรด A

๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= ทำให้ทราบความหมายของคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์ ที่แตกต่างกันไป และความจริงเป็นคำนิยามที่มีความหมายหลากหลาย

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ยังไม่มี

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ยังไม่มี

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= อยากให้บรรยากาศในการเรียนสนุก มีสาระ

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ผมเรียนไม่เก่งครับ

ผมอุ้มคุง กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นายชนากร อุทัยรัตน์ รหัสนักศึกษา 53134700167 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่นอุ้ม เกิด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2534
บ้านเลขที่ 37 ม.1 ต.บัวชุม อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 15130
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= ลงเรียนให้คบทุกวิชา เกรดเฉลี่ย 2.70
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= เกี่ยบกับชีวิตประจำวัน
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= หล่อเข้ม
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= นิ่งนิดนึ่ง
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= ทำพอที่จะให้ดีที่สุด
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= กล่าวถึงประมวลการสอน และบอกถึงความหมายของคำว่า ความจริง คน มนุษย์ และชีวิต
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= จะเรียนยังไงต่อไป
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มีครับ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= คะแนนอย่างต่ำก็ บี พอ ครับ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มีครับ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
= ไม่ใช่เรื่องโกหก เรื่องเท็จ มันคือความจริง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= การเกิด และใช่ชีวิตด้วยความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ และ จบ ด้วย การ ตาย
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= คือมีความคิดที่ดีกว่าสัตว์นิดนึ่ง อาจ จะเหมือนสัตว์บ้างครั้ง
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= คนที่มีความดี ไม่มีความชั่ว มีความคิดที่ดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
นายนิคม ศรีสุวรรณ เป้ 53134700164 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่1 อยู่บ้านเลขที่ 41หมู่4 ตำบล ห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
อยากรู้ความจิรงว่าเป็นยังไง ยังไม่รู้
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
เป็นวิชาที่ดี

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
สวยหล่อใจดีน่ารัก

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
รู้สึกสนุกดีได้ความรู้มากเพื่อนใหม่ๆ

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
คาดหว้งว่าจะได้วิชาความรู้ที่ดี

๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
เป็นการเรียนที่ดี
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
ก็ไม่มีเรื่องที่ไม่เข้าใจและสงสัย
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
เป็นข้อเสนอแนะที่ดี
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
อยากได้เกรดA1ทุกวิชา
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
ไม่มีข้อมูลเพิ่มครับ

๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
ความจริงคืออสิ่งที่มนุษย์ต้องเจอ

๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
ชีวิตคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้

๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคือ
สิ่งที่มีชีวิตเหมืนมนุษย์

๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
เป็นสัตร์ที่ประเสิด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นายวิชิต เสมาทอง รหัสนักศึกษา 53134700174 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น เบิร์ด เกิดวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2534 บ้านเลขที่ 53 ม.9 ต.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= ทางมหาวิทยาลัยจัดมาให้เรียน และอยากรู้ความจริงคืออะไร เกรดเฉลี่ยยังไม่ออก

๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= น่าจะเป็นวิชาที่เรียนยากพอสมควร

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= ดุ เข้มงวด ไม่ค่อยพูดมาก

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= รู้สึกดี อาจารย์พูดรู้เรื่องดี

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= อยากได้เกรด B ขึ้น

๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= ทำให้ทราบความหมายของคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์ ที่แตกต่างกันไป และความจริงเป็นคำนิยามที่มีความหมายหลากหลาย

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ยังไม่มี

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ยังไม่มี

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= อยากให้บรรยากาศในการเรียนสนุก มีสาระ

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ผมเรียนไม่เก่งครับ แต่จะขยันเรียนคับ
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร?
= สิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ตามธรรมชาติ ไม่เท็จไม่หลอกลวง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= ชีวิตคือการต่อสู้ และดิ้นรนเพื่อเดินก้วไปในวันข้างหน้า
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= เหมือนมนุษย์ แต่ มีจิตใจต่ำกว่ามนุษ จิตใจเร้าร้อน หิวโหย ทุกข์ ทรมาร อยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักพอ
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= รู้จักรับผิดชอบและชั่วดีต่อการกระทำที่เกิดขึ้น

น.ส.วรรณิศา แสนสุริวงค์ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
น.ส. วรรณิศา แสนสุริวงค์ ชื่อเล่น เก้ คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)รหัส 53134530129 เกิดที่จังหวัด หนองคาย
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
เพราะตารางจัดมาให้และเป็นหนึ่งในวิชาที่จะทำให้เรียนจบ อีกอย่างหลักสูตรเค้าจัดมาให้ก็เลยได้เรียน ได้เกรดเฉลี่ย 2.25
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
เป็นวิชาที่ง่าย ๆ และก็เป็นทฤษฏีเยอะ ต้องจำเยอะแน่ ๆ และคงมีเนื้อหาเยอะ
อาจจะทำให้น่าเบื่อด้วย
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
โหด ๆ แก่ ๆ ใส่แว่นหนา ๆ และก็ถือหนังสือเล่มใหญ่ ๆ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
อาจารย์จะกวนไรนักหนา แต่ก็สนุกดี มีมุกตลอด
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
จะได้ความรู้ และก็ได้เกรด สัก A ก็พอ
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
เรียนเรื่อง ความจริง ว่ามีเครื่องมือพิสูจน์ คือ ประสารทสัมผัสทั้ง ๕ เป็นสากลสอดคล้องกับธรรมชาติในคือ การเกิด แก่ เจ็บและตาย และความจริงที่สมบูรณ์ก็คือความจริงด้านศาสนา และมีทฤษฏีอีกหลายทฤษฏีที่จะทำให้เข้าใจว่าความจริงคืออะไร
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
คนเราเกิดมาทำไม
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
อยากให้อาจารย์ถามคำถามเยอะ ๆ และให้คะแนนช่วยเยอะ ๆ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
เมื่อไหร่อาจารย์จะจำชื่อหนูได้คะและอาจารย์จะกวนไปถึงไหนคะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
อยากให้อาจารย์หาเรื่องมาเล่าให้ฟังเยอะ ๆ สนุกดี
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
ความจริง คือ สิ่งที่เป็นสัจธรรม จะอยู่คู่กับความเท็จเสมอ ความจริงของเราอาจจะเป็นความเท็จของคนอื่นได้
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
ลมหายใจ ถ้าไม่มีลมหายใจ ก็ไม่มีชีวิต คนไม่มีชีวิตคือคนที่ไม่มีลมหายใจ
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่มีร่างกาย จิตใจ มีลมหายใจ พูดคุยได้ ใช้ชีวิตได้
แยกแยะสิ่งถูกผิดได้
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
มีลักษณะเหมือนคนทุกประการ แต่มีจิตใจสูงกว่ามี คุณธรรม จริยธรรม สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
น.ส. จันฑมาศ ขุนลา ชื่อเล่น จิ๊ฟ คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)รหัส 53134530134 เกิดที่จังหวัด เพรชบูรณ์
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
เป็นหลักสูตรที่มหาลัยจัดให้ และก็เป็นวิชาพื้นฐานที่ต้องเรียน
๓ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
เป็นวิชาที่ยาก และไม่น่าเรียน ทำให้ง่วง และก็จำเป็นต้องเรียน
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
เป็นผู้ชาย หล่อ ๆ ขาว ๆ ไม่ดุ และดูดี มีชาติตระกูล
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
เนี้ย ..เหรออาจารย์ที่จะสอนเรา เข้าผิดห้องเปล่า ..แต่เรียนแล้วก็สนุกดี
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
ได้เกรด A ก็พอไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอก
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
เรียนเรื่อง ความจริง โดยมีความหมาย คือ รับรู้ได้ด้วยประสารทสัมผัสทั้ง ๕ เป็นสากลสอดคล้องกับธรรมชาติในคือ การเกิด แก่ เจ็บและตาย และความจริงที่สมบูรณ์ก็คือความจริงด้านศาสนา และมีทฤษฏีอีกหลายทฤษฏีเช่น ทฤษฎี วัตถุนิยม ที่จะทำให้เข้าใจว่าความจริงคืออะไร
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
คนเราตายแล้วไปไหน
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
อยากให้อาจารย์เลิกกวนสักที
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
ขอเกรด A ได้ไหมคะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
อาจารย์ไปหามุกมาจากไหน ทำให้เรียนไม่น่าเบื่อ อยากให้เล่าเรื่องสนุก ๆ ให้ฟังเยอะ ๆ คะ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
ความจริงคือสิ่งไม่ตาย สามารถรับรู้ได้จากการพิสูจน์ มาพร้อมกับความเท็จเสมอ
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
การดิ้นรน ให้อยู่รอดในโลกใบนี้ ถึงจะท้อแท้ได้แต่เมื่อมีชีวิตแล้วก็ห้ามถอยเด็ดขาด
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มีความคิด มีสติปัญญา ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีระบบ แยกแยะสิ่งถูกผิดได้
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
มีลักษณะเหมือนคนทุกประการ แต่มีจิตใจสูงกว่ามี คุณธรรม จริยธรรม รู้ดี รู้ชั่ว แยกแยะสิ่งที่อยู่ในสังคมได้ว่าควรดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.ชื่อ นางสาวนันท์นภัส แก้วโพธิ์คำ ชื่อเล่น ใหม่, นันท์ ค่ะ เกิดที่จังหวัดสระบุรี
รหัสนักศึกษา 53134700124 สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
2.เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้ เนื่องจากทางคณะได้จัดสรร รายวิชานี้มาให้เรียนค่ะ เกรดเฉลี่ย
2.64 ค่ะ
3.ก่อนเรียนวิชานนี้คิดว่า เรียนเกี่ยวกับชีวิตของตัวเรา ว่าในชีวิตประจำวันต้องทำอะไรบ้างหรือไม่ก็เรียนเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเราค่ะ
4.วาดภาพว่าอาจารย์เป็นคนอัธยาศัยดี ไม่ใจร้ายมากเกินไป และให้เกรดง่ายๆ
5.เมื่อได้มาเรียนก็งงมาก เพราะอาจารย์ตั้งคำถามมาว่า เราเกิดมาทำไม? ซึ่งก็พยายามหาคำตอบของตัวเองเช่นกัน
6.คาดหวังจากวิชานี้ว่าจะได้ค้นพบตัวตนของเราว่าจะเป็นเช่นไร
7.ได้เข้าใจว่านิยามคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์ คืออะไร
8.เรื่องที่สงสัยก็มีมากเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดี
9.อาจารย์ควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำนิยามแต่ละตัวให้เข้าใจอีกสักหน่อยค่ะ
10.อยากบอกอาจารย์ว่าหนูอยากได้ A ของอาจารย์ค่ะ
11.จะพยายามตั้งใจเรียนให้เต็มที่ค่ะ
11.ความจริง คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนอยากรู้ แต่ความจริงที่อยากรู้คือสิ่งภายนอกตัว แต่ความจริงที่แท้จริงคือ ความจริงของชีวิตตัวเราเอง ว่าเกิดมาทำไม ตายแล้วจะไปไหน
12.ชีวิต คือการที่มนุษย์เกิดมาเพื่อต่อสู้ ดิ้นรน เรียนรู้ หรือเรียกง่ายๆ ว่าทุกๆคน คือชีวิตซึ่งมีทั้งทุกข์สุขปะปนกันไป
13.คน คือ ทางวิทยาศาสตร์ คือสิ่งมีชีวิตที่มีสมองและพัฒนาการที่ดีกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ทางศาสนา คือ สิ่งมีชีวิตเกิดมาชดใช้กรรม
14.มนุษย์ คือ ใครคนใดที่มีคุณธรรมสูง ใช้เหตุผล มีจิตใจสูง มีความคิด รู้จักผิดชอบชั่วดี มีสติปัญญา จิตนาการมาก

Grazie กล่าวว่า...

๑.แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
-ชื่อ นางสาวสุนทราภรณ์ นามสกุล ธาระขวัญ ชื่อเล่น น้ำส้ม
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
-เพราะเป็นวิชาเลือกในสาขาวิชาที่เรียนอยู่ เกรตอนนี้ 2.91
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
-คงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฏจักรของชีวิตมนุษย์
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
-น่าจะเป็นอาจารย์ที่สูงอายุ เงียบๆ ขรึม สุภาพ ท่าทางใจดี
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
-นี่มันวิชาอะไรเนี้ย!คือคำพูดที่จะสามารถอธิบายความรู้สึกตอนนั้นได้ ทั้งแปลกใจ ทั้งคาดไม่ถึง ว่าอยู่ๆจะมาเจอคำถามอย่างเกิดมาทำไม?
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
-คาดหวังไว้ว่าว่าเรียนแล้วจะเข้าใจสัจจาธรรมของชีวิต
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
-วันนี้เรียนเรื่องความจริง
ความจริงคือ สิ่งที่เกิดขึ้นและพิสูจน์ได้
ความจริงแบ่งเป็น๓ระดับ คือ ๑.ข้อเท็จจริงที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง๕ในการพิสูจน์ ซึ่งจะได้ทั้งข้อเท็จและข้อจริง ในการพิสูจน์ เนื่องจากข้อจริงของแต่ละคนแตกต่างกัน ๒. ความจริง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ๓. ความเป็นจริง เป็นความจริงด้านศาสนา ใช้ความเชื่อ ความศรัทธา เหตุผล และปรัชญา (ปัญญา) ในการพิสูจน์
ความจริงด้านปรัชญา ซึ่งแบ่งเป็น ๒พวกคือ ๑. พวกสสารนิยม (วัตถุนิยม) ที่เชื่อว่าความจริงคือสิ่งที่เป็นวัตถุเท่านั้น และ และ ๒.พวกจิตนิยม ที่เชื่อว่าร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นผู้รับใช้ ใจเป็นคนสั่งจึงจะทำการสิ่งนั้นๆได้ (ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว)
และเรื่องความจริง ๒ ระดับ (พระพุทธศาสนา) ได้แก่ ๑. สมมติสัจจะ ความจริงที่สมมติขึ้นมา โดยยอมรับร่วมกัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด..
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
-ชาติหน้า ภพหน้ามีจริงมั้ย?
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
-สนุกดีค่ะ รู้สึกเหมือนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียน แถมได้ข้อแง่คิดในการใช้ชีวิตด้วย
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
-วิชานี้เรียนไปเรียนมาก็น่าสนใจดี
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
-อาจารย์สอนได้คม ชัด ลึก มากๆๆ เลยค่ะ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
-ความเป็นไปที่เกิดขึ้นเองสามารถพิสูจน์ได้
๑๓.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
-ชีวิตคือการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อดำรงอยู่ (พยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ตาย)
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
-สิ่งมีชีวิตที่สามารถเดินตั้งฉากกับพื้นโลก มีจิตสำนึก รู้ผิดชอบชั่วดี
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
-สิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกับคน แต่มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นางสาวอณัฐฎา คงสมชัย ชื่อเล่น ไนท์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 53134700176 อยู่ จังหวัด ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= มีเรียนในโปรแกรมการเรียน เกรดเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 2.50
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= ก็น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความจริงและเกี่ยวกับชีวิต
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= แก่ๆ ดุๆ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= รู้สึกเกร็งเพราะต้องตอบคำถาม
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= ได้ A หรือ B
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= อธิบายประมวลการเรียนการสอน
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ทำไมคนกับมนุษย์ถึงแตกต่างกันทั้งที่จริงก็คล้ายๆกัน
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= น่าจะมีการเรียนการสอนนอกสถานที่
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= อาจารย์เหมือนจะดุแต่ใจดี
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ที่เข้าช้าเพราะกำลังหาอะไรรองท้องอยู่ค่ะ
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร?
= ความจริงคือสิ่งไม่ตาย คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= สิ่งที่มีลมหายใจ มีจิตใจและร่างกาย
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์แต่จิตใจต่ำกว่ามนุษย์
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= ผู้ที่มีจิตใจสูงมีจิตใจเมตตาเกรงกลัวต่อบาป

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นางสาวอภิญญา แสงฉาย ชื่อเล่น ตาล สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 53134700104 อยู่ จังหวัด ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= ก็ตารางเรียนกำหนดให้เรียน เกรดเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 2.08
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= คิดว่าวิชานี้ยาก
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= ดุ อาจจะใจดีบ้าง
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= สนุกไปอีกแบบ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= ต้องทำความเข้าใจในวิชานี้ให้ได้ Aหรือ B
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= อธิบายประมวลการเรียนการสอน
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ไม่มีค่ะ
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= อยากให้อาจารย์สอนง่ายๆเข้าใจง่าย
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าวิชานี้คืออะไร
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= สอนง่ายๆไม่ต้องดุมาก
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร?
= ความจริงก็คือความจริงยังไงก็หนีไม่พ้น
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= ชีวิตเป็นสิ่งมีค่า เราควรใช้ชีวิตให้คุ้ม
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= คนมีจิตใจต่ำกว่ามนุษย์
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= มนุษย์คือผู้มีจิตใจงดงาม มีน้ำใจ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวมัทนา ก่อพัฒนากุล รหัสนักศึกษา 53134700171 ชื่อเล่น หมิง จังหวัด เชียงราย
เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้ = อยากรู้ถึงการเรียนการปกครองว่าเป็นอย่างไรมีอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหน เกรดเฉลี่ย ประมาณ 2.42
ก่อนเรียนคิดว่าวิชานี้ =หน้าจะเรียนรู้ว่ามนุษย์เป็นแบบไหนเกี่ยวของกับความจริงในแต่ละวันดำเนินชีวิต
วาดอาจารย์ผู้สอนก่อนเรียนว่า =หน้าจะอ้วน ดำเป็นคนมีอายุ แต่ใจดี
เรียนครั้งแรกรู้สึก = กลัวเกรงกับอาจารย์เพราะสิ่งที่คิดไว้ไม่เหมือนกัน
คาดหวังอะไรกับวิชานี้ =ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่จะตั้งใจให้ดีที่สุด
สรุปเรื่องที่เรียนวันนี้ =อาจารย์แนะนำตัวสรุปเรื่องที่เรียนแล้วถามว่า “เราเกิดมาทำไม”
เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ =เราเกิดมาเพื่อสิ่งใดเกิดมาเพื่ออะไร
ข้อเสนอในการเรียนการสอน =ให้อาจารย์พูดช้าเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา
ความในใจอยากจะบอก =อาจารย์พูดวนไปวนมาเกี่ยวกับความจริงชีวิตคนมนุษย์ทำให้สับสนว่ามันคืออะไร
ข้อมูลเพิ่มเติมอยากให้รู้เป็นพิเศษ = หากมีการจดบันทึกอยากให้อาจารย์พูดช้าๆเพราะเขียนไม่ค่อยเร็วและไม่เข้าใจ “ขอบคุณค่ะ”

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวมณฑิตา ก่อพัฒนากุล ชื่อเล่น ลี่ จังหวัด เชียงราย รหัสนักศึกษา 53134700170
เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้ =เพราะอยากรู้ว่าการเมืองเป็นอย่างไรการปกครองประเทศต่างๆว่ามีลักษณะอย่างไร เกรดเฉลี่ยตอนนี้ ประมาณ 2.00
คิดว่าวิชานี้ =เป็นวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและเป็นวิชาที่คงจะยากน่าดูเพราะเกี่ยวกับความจริงของชีวิตที่เราไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ามันเกิดมาอย่างไร
วาดภาพอาจารย์ผู้สอนว่า =คงเป็นอาจารย์ที่น่าจะมีระเบียบมากและเข้มกับการแต่งกายของนักศึกษาและหน้าจะดุและมีกฎกับนักศึกษาพอสมควร
เมื่อมาเรียนครั้งแรกแรกรู้สึก =รู้สึกกลัวเพราะเป็นการเจอครั้งแรกด้วยแล้วรู้สึกถึงว่าต้องยากแน่นอนเพราะแค่อาจารย์ถามก็เป็นคำถามที่ยากแล้ว
คาดหวังจากวิชานี้ =นักศึกษาทุกคนใครๆก็คาดหวังต้องได้แต่เกรดดีๆไม่มีใครอยากได้เกรดไม่ดีดิฉันจึงอยากได้เกรดดีๆ
เรื่องที่เรียนวันนี้ =รู้ถึงว่าคนทุกคนเกิดมาจะมีชีวิตและอยู่รอดกับปัจจุบันแต่ความคิดของทุกคนไม่มีใครเหมือนกันทุกคนเสมอไป
เรื่องที่ไม่เข้าใจ =ก็คงเป็นคำพูดหรือคำถามที่อาจารย์ถามมามันทำให้งงและสับสนแต่มันก็อยู่ที่ตัวของดิฉันเองว่าจะสามารถตั้งใจเรียนได้มากแค่ไหน
ของเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้ =อาจารย์ทำให้งงและสับสนกับคำถามที่อาจารย์ถามมา

ธัญทิพ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาว ธัญทิพ พันธุ์หวยพงษ์
ชื่อเล่น วิว จังหวัด นครสวรรค์ รหัสนักศึกษา 53134700128
เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้
=เพราะว่าเป็นวิชาที่เกี่ยวกับหลักสังคมเกี่ยวของกับชีวิตประจำวันที่เราต้องนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
เกรดเฉลี่ย ประมาณ 2.57
ก่อนเรียนวิชานี้เป็นอย่างไร
=คิดว่าวิชานี้ต้องเครียดแน่ๆต้องเกี่ยวกับสังคมต่างๆ
วาดภาพอาจารย์ผู้สอนไว้ว่า
=มีอายุ ผิวดำ และดุมาก
มาเรียนครั้งแรกรู้สึก
=เหมือนจะเครียดกดดันในช่วงแรกแต่พอเรียนเรื่อยๆรู้สึกสนุกและอาย (ตลกตัวเองที่เพื่อนบอกว่าสวยที่สุดในห้องและมีเพื่อนโหวดแค่8คน)
คาดหวังอย่างไรกับวิชาอย่างไร
=อยากได้เกรดที่ดีๆแบบไม่แย่มากและทำความเข้าใจในวิชาให้ได้มากที่สุด
สรุปเรื่องที่เรียนวันนี้
=เข้าใจความหมายของ “ความจริง ชีวิต คน มนุษย์”ว่ามีความหมายที่ลึกซึ้ง
เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ทำไมต้องตั้งชื่อวิชาว่าความจริงกับชีวิต
เสนอแนะในการการเรียนการสอน
=เวลาอาจารย์ถามที่ละคนรู้สึกตื่นเต้นและกดดัน อยากให้อาจารย์จัดเป็นกลุ่มให้คิดแล้วถามรายตัวน่าจะดีกว่า อาจมีกิจกรรมทำให้นักศึกษาตื่นตัว
ความในใจที่อยากจะบอก
=เวลาทำงานหรือเวลาตอบคำถามอยากให้อาจารย์ถามรายตัวทุกคนเพื่อความไม่เอาเปรียบกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์รู้เป็นพิเศษ
=ถ้ามีการจดอยากให้อาจารย์พูดช้าๆ หรือถ้าอาจถามก็อาจให้เวลานักศึกษาคิดนิดนึงค่ะเพราะดิฉันอาจตามไม่ทัน “ขอบคุณค่ะ”

ณัฐฑิณันท์ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาว ณัฐฑิณันท์ พรมมิน จังหวัด เลย ชื่อเล่น พอน รหัสนักศึกษา 53134700165
เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้ =เพราะอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรอย่างไร เกรดเฉลี่ยตอนนี้ ไม่ทราบ
คิดว่าวิชานี้ =เป็นวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
วาดภาพอาจารย์ผู้สอนว่า =คงเป็นอาจารย์ที่ดุและมีกฎกับนักศึกษาพอสมควร
เมื่อมาเรียนครั้งแรกแรกรู้สึก =รู้สึกกลัวเพราะเป็นการเจอครั้งแรก
คาดหวังจากวิชานี้ =อยากได้เกรดดีๆ
เรื่องที่เรียนวันนี้ =ความคิดของทุกคนไม่มีใครเหมือนกันทุกคนเสมอไป
เรื่องที่ไม่เข้าใจ =คำถามที่อาจารย์ถามมามันทำให้งงและสับสน
ของเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้ =อาจารย์ทำให้งงและสับสนกับคำถามที่อาจารย์ถามมาเพราะมีความหมายใกล้เคียงกัน

จิรวดี Eng of Arts กล่าวว่า...

๑.แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นางสาว จิรวดี นามสกุล พุ่มบ้านเซ่า ชื่อเล่น น้องสายป่าน รหัสประจำตัวนักศึกษา 53134530115 สาขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เกิดที่ อำเภอ ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= เพราะตารางจัดมาให้และเป็นหนึ่งในวิชาที่จะทำให้เรียนจบ หลักสูตรจัดมาให้ เกรดเฉลี่ยตอนนี้ 2.41
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= เป็นวิชาที่เข้ามาแล้วก็นั่งฟังอาจารย์บรรยายๆๆๆๆๆ สอนจบ สั่งงาน ปล่อยกลับ
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= มีอายุหน่อย มาดเข้ม ใส่แว่นตาหนาๆๆๆ เข้ามาก็สอนๆๆและสั่งงานอย่างเดียว แต่ก็คิดว่าอาจารย์ผู้ที่จะมาสอน ต้องมีความรู้มากแน่ๆๆเลย
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= ครั้งแรกก็สนุก อาจารย์สอนสนุกมากและก็มีความจำดีจำชื่อนักศึกษาได้เกือบหมด
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= คาดว่าจะได้ความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราให้มีความสุขได้และอยากได้คะแนนเยอะๆๆ เกรดA แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความรู้และความเข้าใจของข้าพเจ้าในเรื่องที่เรียนเองด้วย
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= วันนี้เรียนเรื่อง ความจริง
ความจริงแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1. ข้อเท็จจริง คือ ความจริงโดยประจักษ์เกิดจากประสาทสัมผัสทั้งห้า
2. ความจริง คือ ความจริงที่เป็นสากลสอดคล้องกับธรรมชาติ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
3. ความเป็นจริง คือ ความจริงสูงสุดหรือความจริงสมบูรณ์ เป็นความจริงด้านศาสนา เช่น
พระเจ้า นิพพาน
ความจริงด้านปรัชญา
1. ทาเลส ให้คำจำกัดความว่า
ความจริงในจักรวาลมีอย่างเดียว คือ น้ำ เรียกว่า ปฐมธาตุทุกสรรพสิ่งเกิดจากน้ำ
2. เดโมคริตุส ให้คำจำกัดความว่า
อะตอมคือ ความจริงเพียงอย่างเดียว เรียกว่า สสาร
ความจริงด้านปรัชญา บุคคลทั้ง 3 คือ โสคราติส เพลโต อาริสโตเติล ให้คำจำกัดความว่า ความจริงคือ มีกาย(สสาร)และมีจิตวิญญาณ
(อสสาร) คือ ความดี ความงาม คุณธรรมต่างๆ
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= คนเราทำไมถึงไม่รู้จักคำว่า “พอ”
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= อยากให้อาจารย์นำ ซีดี ที่เกี่ยวกับ การเกิด แก่ จ็บ และตาย และกฎแห่งกรรม มาให้ดูค่ะ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= อยากมีความรู้เยอะๆๆๆค่ะ หนูเยอะๆนะค่ะ หนูจะตั้งใจเรียน
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= อาจารย์สอนได้สนุกมากค่ะ (แหล่มเลย)
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
= ความจริงเป็นนามธรรมเป็นไปได้และต้องพิสูจน์ได้
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= “ชีวิต.....ความเป็นอยู่......ตรงข้ามกับความตาย....”
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= คน เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง ประเสริฐกว่าสัตว์แต่น้อยกว่ามนุษย์ มีจิตสำนึก รู้ผิด รู้ถูก
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= มนุษย์ เป็นผู้มีจิตใจสูงเป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้ มีสติปัญญา มีอารมณ์ (ที่หักห้ามได้) มีคุณธรรมและจริยธรรม

กันทิมา แย้มเดช กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=นางสาวกันทิมา แย้มเดช เป็นนักศึกษา เอกอังกฤษ ศ.ศ.บ ปี1 รหัส 53134530103 ชื่อเล่น อ้อย อยู่จังหวัดลพบุรีมาอยู่เพื่อเรียนแต่บ้านเกิดจริง ๆ อยู่นครสวรรค์47/1หมู่11ตำบล สำโรงชัย อำเภอไพศาลี ค่ะ
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้เพราะตารางเค้าจัดมาแบบนี้ค่ะเรียนแล้วก็ชอบมากเพราะอาจารญ์ตรงไปตรงมามีเหตูผลที่ดีมากค่ะ เกรดตอนนี้ก็ 2.16ค่ะ
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=ก็คิดว่าวิชานี้คงเป็นวิชาที่น่าจะสอนให้รู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตและก็คิดว่าน่าจะเป็นวิชาที่ดีมากเลยทีเดียวล่ะค่ะ
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=คิดไว้ว่าอาจารย์คงจะเป็นคนที่ดีมาก ๆเลยเพราะว่าเดา..เอาไว้..แต่ก็เป็นจริงตามที่เดาไว้ซะด้วย
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=รู้สึกว่าอาจารย์สอนดีมากค่ะเข้าถึงความจริงของชีวิตมากแล้วก็อาจารย์เป็นคนที่ตรงต่อเวลาเป็นคนที่ตรงไปตรงมา..ค่ะ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=หนูคาดหวังว่าวิชานี้หนูจะต้องได้...Aค่ะแต่ก็แค่คาดหวังนะคะหวังไว้แล้วทำให้ดีที่สุดค่ะ
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=เรื่องที่เรียนในวันนี้คือเรื่อง..ความจริง..ชีวิต..คน..มนุษย์ค่ะ
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=ไม่มีเลยค่ะเพราะอาจารย์สอนดีมากเข้าใจหมดเลยค่ะ
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=อยากให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ดีอย่างงี้ตลอดไปค่ะ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
=อาจารย์...สอนดีมากกกกบรรยายไม่หมดหรอกค่ะแคสั้น ๆก็คงพอนะคะว่าดีมากกกกกก
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=ก็ไม่มีอะไรต้องบอกนะคะดูเหมือนว่าอาจารย์จะทันมุกนักเรียนทั้งหมดแล้วค่ะ...;-)
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร
=ความจริงคือสิ่งไม่ตายแต่หากพูดความจริงอาจตายได้แล้วความจริงก็เป็นสิ่งที่ปวดใจแล้วบางครั้งความจริงก็เป็นสิ่งกี่ปวดไปซะทุกอย่างค่ะ
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
=ชีวิตคือการต่อสู้อย่างไม่มีหยุดยั้งสู้จนกระทั่งตายค่ะ
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร?
=คนคือสัตย์ประเสริฐชนิดหนึ่งที่มีความต้องการในหลายสิ่งหลายอย่างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร?
=มนุษย์คือผู้ที่มีจิตใจสูงมีความคิดสติปัญญาที่ดีคิดดีทำดีพูดดีทำในสิ่งดีดีมีความละอายต่อบาปกรรมมีจิตใจเมตตาและรู้จักผิดชอบชั่วดีไม่มีความโลภและจิตประพฤติชั่วใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆแทนการใช้อารมณ์ แต่ต้องตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องและความดีด้วยค่ะ

ปารมี อินทรักษา กล่าวว่า...

๑แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
น.ส. ปารมี อินทรักษา ชื่อเล่น มิ้งค์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)รหัส 53134530131 เกิดที่จังหวัด สระบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
เป็นหลักสูตรที่มหาลัยจัดให้ และก็เป็นวิชาพื้นฐานที่ต้องเรียน
๓ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
เป็นวิชาที่ยาก และไม่น่าเรียน ทำให้ง่วง และก็จำเป็นต้องเรียน
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
เป็นผู้ชายที่หล่อ ๆ ไม่ดุ และดูดี
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
คนนี้หรอ? ใช่ห้องนี้ป่าว?แจตเรียนแล้วสนุกอ่า
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
เกรด A ค่ะ ไม่มากเรย
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
เรียนเรื่อง ความจริง โดยมีความหมาย คือ รับรู้ได้ด้วยประสารทสัมผัสทั้ง ๕ เป็นสากลสอดคล้องกับธรรมชาติในคือ การเกิด แก่ เจ็บและตาย และความจริงที่สมบูรณ์ก็คือความจริงด้านศาสนา
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
มนุยษย์กับคนต่างกันยังไง?
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
อยากให้อาจารย์เลิกยิงมุกบ้าง
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
ขอเกรด A ได้ไหมคะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
อาจารย์มุกแยะไปไหนคะ อาจารย์สอนดีคะรู้เรื่องในสิ่งที่อาจารย์จะสื่อให้รู้ เป็นคนตรง ๆ ไม่เครียดดีค่ะ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
ความจริงคือสัจธรรม ความจริงคือความจริง สามารถรับรู้ได้จากการพิสูจน์ มาพร้อมกับความเท็จ การไม่โกหก
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
การต่อสู้ ทำทุกวิธีทางให้อยู่บนโลกอย่างมีความสุขที่สุด
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
สิ่งมีชีวิตที่ประเสิรฐกว่าสัตว์ มีความคิด ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีระบบ แยกแยะสิ่งถูกผิดได้แต่ไม่ค่อยทำ
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
มีลักษณะเหมือนคนทุกประการ แต่มีจิตใจสูงกว่ามี คุณธรรม แยกแยะสิ่งที่อยู่ในสังคมได้ว่าอย่างไรถุก อย่างไรผิด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑.แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
ชื่อ น.ส. ชนนี วังวงษ์ 53134530123 อังกฤษ (ศศ.บ.)
ชื่อเล่นวุ้น
บ้านเกิด สระบุรี

๒.เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
เพราะว่าเขาจัดให้เรียนค่ะ
เกรดตอนนี้ 2.91

๓.ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
ก็คิดว่าวิชานี้คงเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา หรือไม่ก็เป็นการใช้ชีวิตในสังคม

๔.วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
คิดว่าคงเป็นอาจารย์ที่สอนไปเรื่อยๆ ไม่ได้เรียกให้ตอบคำถาม

๕.เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
รู้สึกว่าเข้าใจยากบ้างไม่ยากบ้าง แต่ก็ทำให้รู้ว่า ชีวิตเราก็มีแค่นี้แหละ ต้องยอมรับความจริงอย่าไปจริงจังกับชีวิต เพราะว่าชีวิตคนเราต้องเจออะไรอีกเยอะ ,อาจารย์ดูนิ่งๆ แต่ก็มีฮาบ้าง

๖.คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
คาดว่าคงไม่ติด E และอยากได้คะแนน B ขึ้นไป

๗.สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ความจริงของแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนกัน เช่น ชอบฟังเพลงแบบไหน แต่ละคนนั้นชอบเหมือนกัน
เราจะพิสูจน์ความจริงได้โดยการใช้หลักฐาน จากสัมผัสทั้ง 5 คือ รส รูป กลิ่น เสียง สัมผัส
ความจริงสูงสุดพิสูจน์ได้โดยความเชื่อ แต่ถ้าหากเชื่ออย่างเดียวนั้นจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง นอกจากเชื่อแล้วต้องมีเหตุผล ปัญญาหรือปรัชญาด้วย คือเชื่อแต่ไม่งมงายนั่นเอง
ความจริงที่เป็นสสารนิยม คือ สิ่งที่เป็นวัตถุเท่านั้นที่เป็นจริง นักปรัชญาคือ ทาเลส เดโมคริตุส
ความจริงที่เป็นจิตนิยม คือ ให้ความสำคัญกับจิตใจมากกว่าร่างกาย “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว”
นักปรัชญา คือ โสคราติส (อาจารย์) เพลโต (ลูกศิษย์) อาริสโตเติล (ลูกศิษย์)
ความจริงโดยสมมุติ เช่น ชื่อ บทบาท ร่างกาย ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้น ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไป ต้องยอมรับความจริง ยอมรับความเปลี่ยนแปลงให้ได้

๘.เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
ไม่มีค่ะ

๙.ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
อาจารย์สอนเข้าใจดีแล้วค่ะ

๑๐.ความในใจที่อยากบอก
เวลาที่อาจารย์สอน อาจารย์นิ่งมากๆ เลยค่ะ และอาจารย์ดูคนออกใช่ไหมคะ

๑๑.ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
อยากให้ออกข้อสอบง่ายๆ ไม่ต้องวิเคราะห์มาก

๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
สิ่งที่มีอยู่จริง หรือเป็นอยู่จริงตามธรรมชาติ

๑๓.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
ความไม่แน่นอน

๑๔.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
สิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถมากกว่าสัตว์ แต่บางครั้งก็เลวกว่าสัตว์

๑๕.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
ผู้มีใจสูง รู้ผิดชอบชั่วดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แนะนำตัว ชื่อจันทิมา นามสกุล ทับงาม ชื่อเล่นจัน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รหัส53134700111จังหวัดบ้านเกิด ลพบุรี


๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
-เพราะได้รูความเป็นจริงของชีวิตคนเรา
เกรดเฉลี่ย4.00


๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
-คิดว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ไม่ง่ายเเละไม่ยาหากเราตั้งใจเรียนเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเเละนำไปทำประโยชน์ได้


๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
-ข้าพเจ้าคิดว่าอาจารย์ผู้สอนต้องใจดีรู้ถึงความรู้สึกของผู้เรียนเพราะสอนเกี่ยวกับปรัชญา ลงโทษลูกศิษอย่างมีเหตูผล เเละสอนรูเรื่อง


๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
-อาจารย์ได้เเจกประมวลการสอนของรายวิชาความจริงของชีวิตเมือ่อาจารย์อธิบายความหมายว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับความหมายของชีวิตพอได้ฟังเเล้วข้าพเจ้าอยากรู้เเละสนใจความจริงของชีวิตคนเรามันเป็นอย่างไร


๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
-เมือเรียนเเล้วข้าพเจ้าอยากมีความรู้ไปใช้ในการเเก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราที่มีปัญหาตลอดเวลา


๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
-ได้รู้ว่าวิชาความจริงกับชีวิตเป็นอย่างไรเเละเราต้องเรียนรู้อะไรบ้าง


๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
-ไม่ทราบว่าบางคนเรียนเเล้วเข้าใจเเต่บางคนเป็นคนที่เข้าใจยากเหลือเกิน


๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
-อยากให้อาจารย์ใช้ไมค์ในการสอน เพราะพูดกันเสียงดังจึงไม่ได้ยินเสียงของอาจารย์ เเละไม่มีสมาธิเรียน


๑๐. ความในใจที่อยากบอก
-ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนรู้วิชานี้เพราะเป็นวิชาที่ข้าพเจ้าสนใจอยากรูอยากหาคำตอบ เเละจะทำให้ได้เกรด A เลยค่ะ


๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
-ไม่มีอะไรมาก เเค่อยากให้อาจารย์เเละพวกเราชาวรปศ. เป็นกันเอง


๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
-ความจริง(Truth)คือความจริงที่เป็นสากลสอดคล้องกับธรรมชาติ เกิด เเก่ เจ็บ ตาย


๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
- ชีวิตคือความเป็นอยู่การใช้ชีวิตให้สมบูรณ์ต้องพิจจารณาสภาวะที่ทำให้เกิดเป็นมนุษ์2อย่างคือร่างกายเเละจิตใจ


๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
-เป็นคำที่เรียกสัตว์พิเศษเเต่เเตกต่างจากสัตว์คอความนึกคิดได้เเก่สิ่งที่เรียกว่าสติปัญญา


๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
-ผู้มีจิตใจสูงซึ่งจะเเตกต่างกันออกไปตามอุดมคติของเเต่ละคน

นันทิกานต์ Eng of Arts กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
นางสาวนันทิกานต์ วัลภะ 53134530113 อังกฤษ ศศบ.
เกิดจังหวัด ปทุมธานี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้?
เป็นวิชาที่เป็นความจริง ที่ได้มันสามารถมาปรับใช้ได้กับชีวิตจริงๆ
เกรดเฉลี่ยตอนนี้ เท่าไหร่?
1.00
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
ก่อนเรียนคิดว่าคงจะไม่มีไรมากซึ่งมันก็จะหน้าจะเกี่ยวกับตัวเราทั้งนั้น
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
ใส่แว่น ดุดุ โหดๆ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมกับการเรียนมากทำให้ไม่ง่วง
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
คาดหวังเป็นอย่างมากว่าจะได้เกรดที่สูงสุด และเข้าใจชีวีตมากขึ้น
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ก็เราได้รู้ถึงความหมายของคำว่าความจริง อย่างแท้จริงมากขึ้น
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
ยังไม่มีค่ะ แต่ต่อไปคิดว่าน่าจะมีค่ะ
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
ไม่มีข้อเสนอนะค่ะ ชอบวิธีการสอนของอาจารย์คร่า
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
อยากบอก ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าเกลียดรึป่าว แต่หนูอยากให้อาจารย์ช่วยเห็นใจเด็กที่เรียนไม่เก่ง แต่หนูมั่นใจว่าหนู ความตั้งใจ ความใส่ใจในการเรียนของหนูเกินร้อย ได้โปรดอาจารย์ช่วยเห็นใจให้หนูมีเกรดที่ดีแล้วมีสิทธ์เรียนต่อไปในปีที่ 2 เพราะเกรดของหนูตอนนี้แขวนอยู่บนเส้นด้าย ที่หนูต้องบอกอย่างงี้เพราะวิชา อ.เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูมีเกรดที่ดีขึ้น หนูขอสัญญาว่าหนูจะทำให้เต็มที่ค่ะT^T
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
อยากรู้เรื่องวิธีการเรียนในระบบมหาวิทยาลัยค่ะ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นโดยไม่มีการบิดเบือน
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
ชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่ทำให้เรามีลมหายใจ ซึ่งสิ่งนั้นคือคน
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
คนคือสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐ์ สามารถคิดทำได้หลายๆสิ่ง
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
มีลักษณะแบบเดียวกับคน เพียงแต่มนุษย์เป็นนิยามการใช้ภาษา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.ชื่อ กฤษฏา ใจชื่น ชื่อเล่นเอ ภาษาอังกฤษ ศศบ. รหัส 53134530111 อยู่สระบุรี

2. เพราะเปนวิชาที่อาจารย์ในภาคลงให้เรียน

3.คิดว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อๆ เข้าขั้นบรรลุความจริงของชีวิตได้

4.อาจารย์ดูนิ่งๆ เงียบๆ สุขุม นุ่มลึก ใจดี ให้เกรดง่าย หล่อสุด

5.เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกก็ งงๆ ง่วงๆ

6.คาดหวังว่าจะได้ความรู้เท่าที่สามารถจะเก็บเกี่ยวได้ เกรดA

7.วันนี้เรียนก็รู้ถึงนิยามของความจริงของชีวิต เริ่มรู้ถึงการใช้ชีวิตให้คุ้มค่า (มั้ง) รู้เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริง ความจริง และความจริงสมบูรณ์

8. ก็แทบทุกๆเรื่องหน่ะครับ

9.ชอบครับ ไม่มีไรต้องปรับปรุงในตอนนี้

10.ผมจะเอาเอครับ

11.ผมจะเอาเอทุกวิชาเลย

12. ความจริงเป็นสิ่งที่เป็นจริงครับ

13.ชีวิตเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำว่า อ๙วิต

14.คนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการสูงสุด
มีสมอง มีความรู้สึกนึกคิด

15.มนุษย์เหมือนกับคนแทบทุกประการต่างกันตรงที่ มนุษย์มีจิตใจที่สูงส่งกว่าคน คนที่มีจิตใจต่ำไม่อาจถูกเรียกว่ามนุษย์ได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ให้นักศึกษาส่งงานที่อาจารย์มอบหมายให้ทำคือ
งานครั้งที่ ๑ วิชาความจริงของชีวิต
สัปดาห์ที่ ๑
(เก็บคะแนน)

๑.แนะนำตัว ชื่อสำรวย นามสกุลพูลสวัสดิ์ ชื่อเล่นอีส สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รหัส53134700145 จังหวัดบ้านเกิดลพบุรี

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
-ก็อยากมีความรู้ค่ะ เกรดไม่รู้

๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
-คงจะเกี่ยวกับชีวิตในอดีตเเละปัจจุบันค่ะ

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
-คงจาอ้วนหัวล้านการเเต่งตัวก็ออกเเนวนักบวชคงจะนุ่งขาวห่มขาวมาสอนนักสศึกษา

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
-ก้อดีค่ะได้ความรู้ดี "เกิดมาทำไม"

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
-เมื่อเรียนเเล้วดิฉันคงเข้าใจในวิชานี้

๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ได้รู้เเละเข้าใจเกี่ยวกับวิชาความจริงกับชีวิตเป็นอย่างไรเเละเราต้องเรียนรู้อะไรบ้าง

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
-วันนี้ยังไม่มีค่ะ เเต่วันอื่นอาจจะมีค่ะอาจารย์

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
-อยากให้อาจารเสียงดังอีกสักนิดค่ะ

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
-เคยบีบคอเเมวค่ะ

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
-ไม่มีค่ะ

๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
-ความจริง(Truth)คือความจริงที่เป็นสากลสอดคล้องกับธรรมชาติ เกิด เเก่ เจ็บ ตาย

๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
-ชีวิตคือความเป็นอยู่การใช้ชีวิตให้สมบูรณ์ต้องพิจจารณาสภาวะที่ทำให้เกิดเป็นมนุษ์2อย่างคือร่างกายเเละจิตใจ

๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
-เป็นคำที่เรียกสัตว์พิเศษเเต่เเตกต่างจากสัตว์คอความนึกคิดได้เเก่สิ่งที่ เรียกว่า"สติปัญญา"

๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
-ผู้มีจิตใจสูงซึ่งจะเเตกต่างกันออกไปตามอุดมคติของเเต่ละคน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
ตอบ ชื่อ นางสาวสุวรรณี เสงี่ยมจิต ชื่อเล่น ก้อย สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ปี.1
รหัส 53134700123 อยู่จังหวัด ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
ตอบ ตารางจัดมาให้เรียนแบบนี้ค่ะ เกรดเฉลี่ยตอนนี้ 2.41
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
ตอบ คิดว่าต้องเรียนเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและคงเรียนไม่ยากจนเกินไป
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
ตอบ คิดว่าไม่ดุ น่าจะสอนแบบสบายๆไม่เครียด
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
ตอบ อาจารย์สอนสนุก ได้ความรู้และก็ได้ความเพลิดเพลินในการเรียน
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
ตอบ ได้ความรู้นำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งใจเรียนก็น่าจะได้เกรด A
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ตอบ อาจารย์อธิบายประมวลการสอน การตัดเกรด เนื้อหาที่จะต้องเรียน การเก็บคะแนน ให้ค้นหาความหมายของคำว่า ความจริง ชีวิต คน และมนุษย์
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
ตอบ ยังเรียนไม่มากเท่าไหร่ เลยไม่ค่อยสงสัย
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
ตอบ ไม่มีค่ะ สอนดีแล้ว
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
ตอบ ไม่มีค่ะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
ตอบ ไม่มีค่ะ

๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
ตอบ สิ่งที่มนุษย์ทุกคนอยากรู้ แต่ส่วนใหญ่อยากรู้กลับเป็นความจริงของสิ่งภายนอกตัวเองทั้งนั้น
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
ตอบ การดิ้นรน ต่อสู้ การเรียนรู้ การเดินทาง มีทั้งความสุขและความทุกข์ปนกันไป
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
ตอบ สิ่งมีชีวิตมีสมองและพัฒนาการที่ดีกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
ตอบ ต้องมีคุณธรรมสูงใช้เหตุผล มีจิตใจสูง มีความคิดดี

สามารถ อินต๊ะวิน ENG FOR ARTS กล่าวว่า...

1.นาย สามารถ อินต๊ะวิน ชื่อเล่น หลุยส์
วันเกิด 13 เมษายน 2533
รหัสนักศึกษา 53134530137
เอกวิชา ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 4 ปี
จังหวัดที่เกิด จ.น่าน
ที่อยู่ ปัจจุบัน 53/3 ซ.11 ต.ปากเพรียว
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
2. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
- เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยจัดมาให้เพราะว่าเป็นพื้นฐานของมนุษย์
- เกรด 1.50
3.ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
- เป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะทำให้เราได้รู้จักความจริงที่แท้จริงของมนุษย์
4.วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
- อาจารย์เป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งๆ ตลก ขำๆ
และสนุก ไม่เครียด
5.เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
- ก็สนุก และกลัวนิดๆเพราะว่าอาจารย์จริงจังตลอดเวลาอาจารย์ไม่ค่อยจะใจดีเท่าไหร่
6.คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้?
- ทุกๆคนก็มีความหวังหวังว่าอยากจะได้คะแนนดีๆแต่ถ้าเราเรียนแล้วคะแนนไม่ดีก็เพราะว่าความคิดนิสิตกับอาจารย์ไม่เหมื่อนกันแต่อย่างน้อยอาจารย์ก็จะฟังความคิดเห็นของนิสิตบ้างเพราะว่านั้นคือความคิดของแต่ละบุคคล
7.สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้?
- ทำให้เราได้รู้ว่า ความจริง และ ข้อเท็จจริงแตกต่างกันเพราะว่า ความจริงเราต้องมีประสาทสัมผัสทั้ง 5 และข้อเท็จจริงเราต้องยอมรับเรื่องที่จะเกิดในชีวิตได้
8.เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ?
- อยากรู้ว่าวิชานี้ออกแนวปรัชญาที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตและศาสนา
9.ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้?
- อยากให้อาจารย์สอนแบบสนุกๆและอยากให้อาจารย์สอนจิตวิทยาด้วยเพราะสังคมสมัยนี้ไม่ค่อยระมัดระวังตัวเท่าไหร่
10.ความในใจที่อยากบอก?
- อาจารย์เหมาะสมกับวิชานี้เป็นอย่างมากเพราะว่าอาจารย์มองความจริงและทำให้พวกเราได้เห็นว่าการที่อาจารย์ถามคำถามนั้นคือความคิดของแต่ละคนอาจารย์ก็จะสรุปและสอนไปในทางที่ถูกต้อง

11. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ ?
- อยากให้อาจารย์ยิ้มบ้างและอยากให้อาจารย์พาออกทัศน์จรในโรงพยาบาล ศรีทันยา และ ในห้องขังหรือ เรือนจำจะได้สังเกตว่าความจริงของแต่ละคนเป็นอย่างไร
12.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
13. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
- สิ่งที่มนุษย์ทุกคนอยากรู้ มนุษย์ส่วนใหญ่อยากรู้มากที่สุดกลับเป็น ความจริงของสิ่งภายนอกตัวเอง อันได้แก่เรื่องนอกโลก หรือเรื่องต่างๆของโลก หรือเรื่องของคนอื่น ซึ่งความจริงเหล่านี้ล้วนเป็นความจริงที่มีประโยชน์น้อยกว่า หรือแทบไม่มีประโยชน์เลย เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการได้รู้ความจริงของชีวิตเราเอง
14.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
- คนหมายถึงสิ่งมีชีิวิตที่มีสมองและพัฒนาการที่ดีกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในทางศาสนา ที่ได้เกิดและตายไปจนสิ้นสุดตามกาลเวลา
15.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
- ผู้มีใจสูง" คือมีใจสูงกว่าสัตว์ หรือสูงกว่าคน เพราะมีคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ ซึ่งคุณธรรมของความเป็นมนุษย์นั้นก็ได้แก่ความกตัญญูกตเวที, ความมีเมตตากรุณา, ความสำรวมในกาม,การมีกิริยามารยาทดีงาม, การรู้จับควบคุมตัวเอง, และรู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=ชื่อ นางสาวสกุลณี ปิ่นแก้ว รหัสนักศึกษา 53134530136 สาขาวิชา อังกฤษ(ศศ.บ) ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น แป๋ม เกิดวันที่ 29 กันยายน 2534 บ้านเลขที่ 38 ม.11 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=เรียนตามตาราง เกรดเฉลี่ยตอนนี้ คือ 1.5
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=น่าจะสนุกฟังจากเพื่อนๆที่เคยเรียนเล่ามา
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=เป็นหญิงแก่แม่หม้าย
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=สนุกดี
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=น่าจะได้A อิอิ
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=ได้รู้ความจริงด้านปรัชญาว่าต่างคนต่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=ทำไงจะได้A
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=ไม่มี เพระอาจารย์สอนดีแล้ว
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
=หนูหาวก็ผิดหรอ อาจารย์
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=ไม่มี
12.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
=ความจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับ
13. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
=สิ่งที่เกิดมาเป็นคนพร้อมกับร่างกาย
14.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
=ผู้มีคุณธรรมของความเป็นคน
15.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
=ผู้มีคุณธรรมของความเป็นมนุษย์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด ?
= ชื่อ นางสาวเหมือนชนก เณรแขก รหัสนักศึกษา 53134700122 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่1 ชื่อเล่น กวาง เกิดวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2534 บ้านเลขที่ 235 หมู่ 9 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคาจ.ชัยนาท
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่ ?
= ตารางเรียนจัดมาให้เรียนก็ต้องเรียน แต่ดิฉันคิดว่าความรู้ที่ได้จากวิชานี้สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิประจำวันได้ เกรดเฉลี่ยประมาณ 2.50
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร ?
= คิดว่าน่าจะยากและมีความซับซ้อน
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร ?
= ดูจากชื่อคิดว่าอาจารย์น่าจะเป็นคนร่าเริง ไม่เคร่งมาก สูง
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร ?
= อาจารย์ฮาปนขรึม นิ่งๆ เรียนเกร็งๆ นิดๆ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้ ?
= ไม่รู้ว่าเนื้อหายากแค่ไหน แต่คงไม่เกินความสามารถจะทำให้ดีที่สุด
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้ ?
= กล่าวถึงประมวลการสอน และบอกถึงความหมายของคำว่า ความจริง คน มนุษย์ และชีวิต
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ ?
= ยังไม่ได้เรียนลึกถึงเนื้อหา ยังไม่มีข้อสงสัย
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้ ?
= ไม่มี
๑๐. ความในใจที่อยากบอก ?
= อยากไกรดที่ดีๆกว่านี้
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ ?
= ไม่มีค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
น.ส.ธนาภรณ์ นิคมเวทย์ ชื่อเล่น ปิ๊ก รหัสนักศึกษา 53134530132 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
ตารางจัดมาให้
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
น่าจะเรียนยาก
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
เข่งขรึม
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
เครียดๆนิดหน่อย
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
คาดหวังว่าน่าจะได้เกรดดีๆ
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ได้ความรู้ของคำว่าชีวิต คน มนุษย์ ความจริง
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
ยังไม่มี
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
ไม่มี
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
อยากได้เกรดดีๆ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
ไม่มี
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
ความจริง คือ สิ่งที่ดำรงอยู่โดยไม่ได้นึกฝัน
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
ชีวิต คือ กระบวนการแสวงหาคำตอบที่ยืนยันถึลความมีอยู่ของมนุษย์
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
คน คือ สิ่งมีชีวิตที่มีสมองและพัฒนาแล้ว
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
มนุษย์ คือ คนที่ได้รับการขัดเกลาแล้ว

ชิดชนก จรรยา กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อนางสาวชิดชนก จรรยา รหัสนักศึกษา 53134530102 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น มุก เกิดวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2534 บ้านเลขที่ 46 ม.1 ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= อยากได้ความรู้ อยากมีทักษะภาษาอังกฤษและก็อยากพูดภาษาอังกฤษเป็น เกรดเฉลี่ยตอนนี้ 1.91

๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= หน้าจะเป็นวิชาที่ซับซ้อน

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= พูดเก่ง ชอบถาม

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= รู้สึกเกร็ง

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= คาดหวังเกรด A

๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= รู้ว่าความจริงมี 3 ระดับคือ 1.ข้อเท็จจริง เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 2. ความจริง แบบสากลคือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 3. ความเป็นจริงคือการใช้ความเชื่อ ใช้เหตุผล ใช้ปรัชญาหรือปัญญาในการพิสูจน์

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ตอนนี้ยังเข้าใจอยู่

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มีค่ะ

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ไม่มีค่ะ

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มีค่ะ

12.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
= ความจริงคือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ

13.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= ชีวิตคือความเป็นอยู่ ที่ตรงข้ามกับความตาย

14.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= คนคือมนุษย์ที่มีเกิดแล้วก็ตาย

15.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= มนุษย์คือสัตย์ที่ประเสริฐ มีจิตใจดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
ตอบ ชื่อ นาย ศิวานนท์ ขำอภัย ชื่อเล่น เต้ย สาขาวิชา อังกฤษ ศศ.บ. ชั้นปีที่ 1
รหัส :53134530148 จ. สิงห์บุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
ตอบ เพราะเป็นวิชาส่วนหนึ่งของคณะ มนุษยศาสตร์ และเพื่อให้นักศึกษาได้รู้
ถึงหลักความจริงของมนุษย์ เกรด 2.00
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
ตอบ คิดว่าง่าย แต่ ก็ไม่ง่าย
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
ตอบ ต้องดุ เข้มงวด แก่กว่านี้
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
ตอบ รู้สึกไม่ค่อยเครียด เท่ากับวิชาบังคับในเอก
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
ตอบ ยากเรียนให้ได้เกรด ดีดี c + ขึ้น
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ตอบ ได้รู้ถึงหลักความจริงของมนุษย์ เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
ตอบ ไม่รู้สงสัยอะไรครับ
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
ตอบ ไม่มีครับ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
ตอบ ได้เกรดน้อย มาก ครับ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
ตอบ ไม่มีครับ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
ตอบ ทุกคนต้องได้สัมผัส รับรู้ของสัพสิ่งบนโลก
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
ตอบ ความเป็นอยู่ตรงข้ามกับความตาย
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
ตอบ สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการใช้ความคิด
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
ตอบ ผู้ที่มีจิตวิญญาณสูง และประเสริฐกว่าสัตว์ใดในโลก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

งานครั้งที่ ๑ วิชาความจริงของชีวิต

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด

= ชื่อ นางสาวพรรณทิพย์ รหัสนักศึกษา 53134530107 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ)
ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น มีน เกิด วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2535 บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 ต. ทะเลชุบศร
อ. เมือง จ. ลพบุรี

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= เพราะในตารางเรียนมีวิชานี้ แต่เหตุผลที่เข้าเรียนวิชานี้พราะ อยากตั้งใจเรียนคาดหวังเกรดดี ๆในทุกวิชา และวิชานี้เป็นวิชาที่ไม่เคยเรียนจึงอยากเข้าเรียนอยากรู้ว่าจะเป็นยังไง เกรดเฉลี่ยตอนนี้ 1.66

๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= คิดว่าเป็นวิชาที่ยาก และน่าเบื่อ

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= อาจเป็นคนนิ่ง ๆ สุขุม แต่ เข้มงวด

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= รู้สึกกลัวตอบไม่ถูกกับคำถามแต่ละคำถามที่อาจารย์ถามเพราะกลัวผิด แต่ก็รู้สึกดี ทำให้รู้และรู้จักยอมรับความจริงมากขึ้น

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= จะตั้งใจเรียน และจะทำคะแนนที่ออกมาให้ดีที่สุด และคาดหวังว่าจะได้เกรด A ค่ะ ^^

๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= ทำให้ทราบความหมายของคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์ มากขึ้น ในมุมมองที่แตกต่าง

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= วันแรกยังไม่มี

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มี

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= รู้สึกกลัวเวลาที่อาจารย์มองเพื่อจะถามคำถาม เพราะกลัวจะตอบไม่ถูก

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= เขาว่าเมื่อเรียนวิชาปรัชญา หรือความจริงของชีวิตแล้ว จาดูคนออกจิงหรอค๊ะ ?

๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร
= ความจริงคือสิ่งที่ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ได้นึกฝันหรือจินตนาการเอาเอง

๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= ชิวิต คือ การเอาตัวรอดและปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติที่เป็นอยู่ ตามวัฏจักร เพื่อการอยู่รอด

๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร?
= คนคือสัตย์ประเสริฐที่มีความต้องการในหลายสิ่งหลายอย่างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อการดำรงชีวิต

๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร?
= มนุษย์ก็คือสัตว์ประเสริฐอีกชนิดหนึ่งที่มีจิตใจสูงกว่าคน มีความคิดสติปัญญาที่ดีคิดดีทำดีพูดดีทำในสิ่งดีดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว = ชื่อ นายชูกริช มณีโชติ รหัส 53134700116 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น เบ็นซ์ เกิดวันที่ 6 ธันวาคม 2533 บ้านเลขที่ 84/3 ซอย7 ถนน พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
๒.เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่? = ตารางจัดมาให้และวิชานี้คงมีความสำคัญกับเอก รปศ.มากจึงต้องมาเรียนวิชานี้ อนาคตอยากทำงานข้าราชกาล เป็นตำรวจ ปลัด นักการเมือง หรือพนักงานในภาครัฐ เพราะเป็ฯอาชีพที่มั้นคง เกรดเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 2.70
๓.ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= ผมคิดว่าน่าจะอยากพอสมควรและเนื้อหาคงเยอะมาก
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= ใจดี ตลก ขี้เล่น
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= ตอนแรกก็กลัว แต่ตอนหลังก็รู้สึกสนุกดี
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= อยากจะได้เอวิชานี้ แต่ก็ต้องพยามทำคะแนนให้ได้มากที่สุดและทำความเข้าใจกับความจริงของชีวิต
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= ทำให้ทราบความหมายของคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์ ที่แตกต่างกันไป และความจริงเป็นคำนิยามที่มีความหมายหลากหลาย ซึ่งทุกคนก็ได้ให้ความหมายมากมายและความหมายที่ให้มาก็ไม่ผิด
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= อยากให้อาจารย์ให้คะเเนนงานมากกว่าสอบ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ทำไมเราตั้งใจเรียน ขยันทำงานส่ง แต่คนอื่นไม่ส่งงานไม่ค่อยเรียน แต่เราได้คะแนนน้อยกว่าเขา
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ผมก็พยามทำให้ดีที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะ ครอบครัว เพื่อน การเรียน ค้าขาย เงินนอกระบบ แต่ผลรับกลับไม่ค่อยดี หรืออาจจะเพราะว่าผมทำหลายอย่างมากเกินไป
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มี ครับ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มี ครับ
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร?
= สิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ตามธรรมชาติ ไม่เท็จไม่หลอกลวง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= การมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยประสบความสำเร็จและอยู่ด้วยศิลธรรม อันดีงาม
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= เหมือนมนุษย์ แต่ มีจิตใจต่ำกว่ามนุษ จิตใจเร้าร้อน หิวโหย ทุกข์ ทรมาร อยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักพอ
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= ผู้มีใจสูง มีเหตุและผล รู้หน้าที่ รู้ชั่วดี รู้รับผิดชอบชั่วดี แยกดีแยกชั่วออก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=นางสาวเกศรินทร์ คำมี (กวาง) จ.ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะในตารางสอนมีมาอย่างนี้ แต่หนูก็เรียนได้เพระหนูยังไม่เคยเรียนมาก่อนและเป็นความรู้เพิ่มขึ้น เกรดตอนนี้ยังไม่มั่นใจเท่าไรค่ะ เมื่อรวมทั้งหมดแล้วน่าจะสักประมาณ 2.25
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=ก่อนเรียนหนูไม่ได้คิดเลยว่าวิชานี้เป็นยังไง แต่พอได้เรียนแล้ววิชานี้ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นอะไร ระหว่างคนและมนุษย์ เพราะในความคิดของหนู หนูคิดว่าคนกับมนุษย์มันก็เหมือนกัน ฉะนั้นวิชานี้ก็ควรที่จะติดตามกันต่อไป
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=สุภาพ เคร่ง ขรึม
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=คิดคำตอบไม่ทัน อาจารย์ถามง่าย ๆ แต่นักศึกษาหาคำตอบยาก
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=อยากได้เกรดดีๆค่ะ แต่รู้ว่าต้องทำเอาเอง อยากให้อาจารย์ช่วยบ้างเล็กน้อยค่ะ
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=เพิ่งจะรู้ว่าตัวเองแก่ตั้งแต่เกิด และก็แก่ขึ้นเรื่อย ๆ อาจจะไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าเราแก่ก็ตาม แต่เข้าใจว่าก่อนเกิดเราอยู่ในท้อง ตอนคลอดท้องแม่ก็ต้องแก่เราก็เลยต้องแก่ตั้งแต่เกิด
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=ยังไม่ งง อะไรค่ะ แต่ถ้า งง เมื่อไรสงสัยแน่
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=หนูคิดว่าอาจารย์สอนแบบนี้ดีแล้วค่ะ ทั้งการสอน และบุคลิก ลักษณะท่าทางการสอนของอาจารย์ก็ OK ค่ะ

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
=อาจารย์เป็นคนที่ตลกลึก ๆ ดูภายนอกไม่ค่อยยิ้ม แต่เวลาสอนก็ทำให้เด็กไม่เครียดได้เหมือนกัน (เป็นบางครั้ง) อาจารย์เป็นแบบนี้แหละค่ะ และถ้าหนูพูดไม่ดีหรือพิมพ์อะไรที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมหนูขอโทษนะคะ อาจารย์อย่าโกรธ อย่าว่าหนูนะคะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=หนูยังไม่รู้ว่าอาจารย์เป็นคนยังไง แต่หนูอยากให้อาจารย์อย่าออกข้อสอบยากเกินไป หนูกลัวหนูทำไม่ได้ เพราะเวลาหนูสอบอะไรก็ตามหนูอ่านไปแล้วข้อสอบมันไม่ตรงกับที่หนูอ่านซักทีค่ะ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
=ความจริง คือ ความไม่เท็จ ไม่หลอกลวง ตรงกับสภาพที่มันมีอยู่ในขณะที่พูดถึง แต่ความจริงมีหลายระดับ ตั้งแต่รับพื้นฐานไปจนถึงรับสูงสุด ซึ่งต้องอาศัยสติปัญญาและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางแนวทางไวจึงจะสามารถเข้าถึงความจริงได้
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
=ชีวิต คือ ความที่ยังไม่ตาย ยังมีชีวิตอยู่ มีจุดหมายปลายทางในการอยู่รอด ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติหรือเดินตามกฎธรรมชาติ การรักษาชีวิตของตนเองและรวมไปถึงการอยู่รอดของผู้อื่นในแวดวงเดียวกันด้วย
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
=คน เป็นคำเรียกสัตว์พิเศษ ซึ่งมีความแตกต่างจากสัตว์ประเภทอื่นทั้งทางกายภาพและความนึกคิด สติปัญญาก็ทำให้คนเกิดความสามารถสร้างสรรค์วัฒนธรรมทั้งในส่วนที่เป็นวัตถุ และวัฒนธรรมก็ทำให้คนต่างจากสัตว์ประเภทอื่น ๆ
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
=มนุษย์ แปลว่า ผู้มีใจสูง ถ้ายังมีใจไม่สูงก็ไม่ใช่มนุษย์

เกศรินทร์ รหัส 127 Eng Of Arts กล่าวว่า...

อาจารย์คะงานของ เกศรินทร์ ที่ส่งเป็นเอกสารเมื่อเช้า หนูส่งในบล็อคของอาจารย์ได้แล้วค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
นางสาวสมฤทัย แก่นท้าว รหัสนักศึกษา 53134530118 ชื่อเล่น สายป่าน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศบ)ชั้นปีที่1 เกิด วันที่ 25 พฤษภาคม 2534 เกิดที่จังหวัดลพบุรื บ้านเลขที่ 80/14 หมู่1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี
2.เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้?เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไร?ชอบวิชาภาษาอังกฤษมากและในอนาคตอยากมีงานที่ดีทำมีฐานเงินเดือนสูงที่จะหาเลี้ยงครอบครัวได้เพราะ
3.ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
ก็น่าจะเป็นวิชาทียาก เพราะ ยังไม่รู้ความจริงของชีวิตหมายความว่าอะไร
4.วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
ดุแน่เลย ออกแนววิชาการ
5.เมื่อได้เรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
ตื่นเต้นกับคำถามตลอดเวลา
6.คาดหวังอย่างไรกับวิชานี้
คาดว่าจะเป็นวิชาที่ยากมาก และให้เกรดยากมาก
7.สรุปเรื่องที่ได้เรียนมาในวันนี้
ได้รู้ว่าความจริงคืออะไรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความจริงของชีวิตมีกี่ระดับความจริงด้านปรัชญาและความจริงพระพุทธศาสนา
8.เรื่องที่สังสัยไม่เข้าใจ
ความจริงกับความเป็นจริงแตกต่างกันอย่างไร
9.ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
สมบูรณ์ทุกอย่าง
10.ความในใจที่อยากบอก
ทำข้อสอบก็ทำได้แต่ทำไมผลออกมาเป็นแบบนี้
11.ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์รับรู้เป็นพิเศษ
ไม่มี
12.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้นๆ ว่าความจริงคืออะไร
ความจริงคือสิ่งไม่ตาย
13.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้นๆ ว่าคนคืออะไร
เหมือนกับมนุษย์ที่เรียกว่าสัตยประเสริฐ
14.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้นๆ ว่ามนุษย์คืออะไร
ผู้มีจิตใจสูง มีสติปัญญา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
-น.ส.ศิริประภา แสนเหวิม ชื่อเล่น เปรียว คณะมนุษศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) รหัส 53134530138 เกิดที่จังหวัด ขอนแก่น
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
-เพราะเป็นวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียน เกรดเฉลี่ยตอนนี้ 1.75
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
-คงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประจำวัน
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
-คิดว่าอาจารย์เป็นคนใจดี อ้วน สูงอายุ แล้วก็คิดว่าอาจารน์คงจะให้ A กับนักศึกษา
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
-รู้สึกว่าคนละคนกันเลยกับที่คิดไว้ แล้วอาจารย์ก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาทำไม? ตอนนี้มีคำตอบให้อาจารย์แล้วว่าเกิดมาเพราะว่าพ่อกับแม่อยากให้เกิด
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
-หนูคาดว่าจะได้รู้จักตัวเองให้มากกว่านี้ และคาดว่าอาจารย์จะให้Aด้วยคะ
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
-ความจริง.......ชีวิต.......คน.......มนุษย์
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
-แล้วเราเกิดมาทำไม?
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
-อยากให้อาจารย์เลิกถามกวนๆสักที
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
-ขอให้หนูได้เกรด A ด้วยเถอะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
-อยากบอกอาจารย์ว่าอาจารย์สอนไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดเลย
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
-ความจริงคือ สิ่งไม่ตาย
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
-ชีวิตคือ การต่อสู้
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
-คนคือ สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
-มนุษย์คือ ผู้มีจิตใจสูง มีความรู้สึกนึกคิด

อุมาภรณ์ พุ่มลำเจียก กล่าวว่า...

อุมาภรณ์ พุ่มลำเจียก
๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นางสาวอุมาภรณ์ พุ่มลำเจียก รหัสนักศึกษา 53134530152 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขา วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น กุ้ง เกิดวันที่ 23 มิถุนายนพ.ศ. 2534 บ้านเลขที่ 100 หมู่ 4 ต. บ้านชี
อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี 15180

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= เพราะวิชานี้เป็นอีกวิชานึงที่สามาถรปรับทัศนะคติของคนได้ และสามารถช่วยในเรื่องการเสนอข้อคิดเห็นของตนเองได้ในเรื่องที่ควรออกความเห็น เพื่อที่จะนำไปใช้เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำ จึงนำส่วนหนึ่งของวิชานีมาใช้ได้ เกรดเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 1.5
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= น่าเบื่อ เพราะต้องมานั่งคิดว่าทำมัยต้องเป็นอย่างโน้น อย่างนี้ แต่พอได้มาเรียนแล้วสนุกมาก

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= อาจารย์ผู้หญิงมาดขึมๆๆ ดุๆๆ นั่งบ่น

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= อึดอัดที่อาจารย์มานั่งจับตาแล้วถามคำถาม

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= คงจะเป็นวิชาที่สามารถช่วยเราในเรื่องความคิดที่แปลกใหม่ขึ้น เข้าใจโลกมากขึ้น

๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= เกิดข้อเปรียนเทียบระหว่างการเรียนแบบวิชาการมีหลักสูตรมากมาย น่าปวดหัว แต่พอได้มาเรียนวิชานี้เหมือนได้ปลดปล่อย และมีความคิดเห็นของเพื่อนๆที่มีหลายๆเหตุผล

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= เวลาสอบ จะรู้ได้งัยว่าตอบผิดหรือถูก ก้อในเมื่อมันเป็นความคิดเห็นของเรา

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มี เพราะอาจารย์ก้อสอนดีอยู่แล้ว

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= เพื่อนที่ไม่ค่อยทำงานส่ง ม่ายเข้าเรียน เหมือนเรา แต่เกรดออกมา เค้าได้มากกว่าเรา

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= อาจารย์บางท่านที่ไม่ค่อยให้โอกาสเด็ก เช่น ทำผิดนิดหน่อยก้อหั้ยกลับไปแก้ ทั้งๆที่เราก้อปริ้นมาเกือบ500 บาท เงินทองม่ายช่ายใบไม้นะค่ะ ที่จะเก็บได้ตามข้างทางอ่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=ชื่อ นางสาวฑัณณิกานต์ กุลชะโล ชื่อเล่น เอ
รหัสนักศึกษา 53134700172 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
เกิดที่ จ.นครสวรรค์

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=ตารางเรียนจัดมาให้ค่ะ เกรดเฉลี่ย 2.42 ค่ะ

๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=น่าจะยาก

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=คงจะดุ และพูดเสียงดัง

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=ไม่เครียดดี เพราะมีมุขขำๆมาแทรกในการสอน

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=เรียนเข้าใจ และจะพยายามทำคะแนนให้ได้มากๆ

๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=อธิบายประมวลการเรียนการสอน ได้ทราบความหมายของคำว่า ความจริง ชีวิต คน และมนุษย์

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=ไม่มีค่ะ

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=ไม่มีค่ะ

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
=อยากได้ A วิชานี้จังค่ะ

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=คิดว่าอาจารย์จะเป็นคนดุ แต่ดูๆคงไม่ดุใช่มั๊ยคะอาจารย์

๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
=สิ่งที่มนุษย์ต้องยอมรับเพราะไม่สามรถเปลี่ยนแปลงได้ เช่นคนเราเกิดมาสุดท้ายก็ต้องตาย

๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
=การต่อสู้ ดิ้นรน เพื่อความอยู่รอด

๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
=สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มีความคิด มีสติปัญญา ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีระบบ แยกแยะสิ่งถูกผิดได้

๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
=มีลักษณะเหมือนคนทุกประการ แต่มีจิตใจสูงกว่ามี คุณธรรม จริยธรรม รู้ดี รู้ชั่ว แยกแยะสิ่งที่อยู่ในสังคมได้ว่าควรดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑.แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด?
= ชื่อ นายวิทวัสชัย ศรแสง รหัสนักศึกษา 53134700181 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ปี1
ชื่อเล่น รัก เกิดวันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2534
ที่อยู่ 128 หมู่8 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง
จ.ลพบุรี 15120

๒.เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= อนาคตอยากรับราชการ เช่น ผู้ว่า. นายอำเภอ ปลัด ทหาร ตำรวจ และอื่นๆ เพราะเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และมีความมั่นคง ตอนนี้เรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.07

๓.ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= คิดว่าท่าจะหนักเอาการ เพราะว่าขึ้นชื่อว่าความจริงน่าจะเคร่งเครียด เอาจริงเอาจังทุกอย่างในการเรียน

๔.วาดภาพอาจารย์ผู้ก่อนมาเรียนอย่างไร?
= คิดว่าต้องเป็นคนที่สุขุมรอบคอบ และเอาจริงเอาจังกับชีวิต

๕.เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= แกร็งอยู่นิดๆ แต่พออาจารย์สอนไปเรื่อยๆก็เริ่มสนุกขึ้น เพราะอาจารย์มีมุกเข้ามาสอดแทรกในการสอนอยู่ตลอดเวลา

๖.คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้?
= คาดหวังว่าจะทำคะแนนวิชานี้ให้ได้มากที่สุด และจะเก็บเกี่ยวความรู้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุด

๗.สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้?
= เข้าใจความหมายของความจริง ชีวิต คน และมนุษย์เพิ่มมากขึ้น

๘.เรื่องที่สงสัยยังไม่เข้าใจ?
= ขณะนี้ยังไม่มีข้อสงสัยใดๆเกิดขึ้น

๙.ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้?
= ไม่มี

๑๐.ความในใจที่อยากบอก?
= สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ผมได้ทำดีที่สุดแล้ว แล้วแต่ว่าคนที่มุมมองของคนที่มองมาจะเป็นอย่างไร (ไม่อาจบังคับใจใครได้)

๑๑.ข้อมูลที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ?
= ตอนนี้ยังไม่มี ถ้ามีแล้วจะบอกภายหลังนะครับ

๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้นๆ ว่าความจริงคืออะไร?
= ความจริง คือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้แน่นอน

๑๓.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้นๆ ว่าชีวิตคืออะไร?
= ชีวิต คือสิ่งที่ดำรงอยู่บนโลกได้โดยอาศัยกระบวนการทางธรรมชาติเป็นหลัก

๑๔.จงให้คำนิยามจำกัดความสั้นๆ ว่าคนคืออะไร?
= คน คือสิ่งที่ดำรงอยู่บนโลกได้โดยอาศัยปัจจัย 4

๑๕.จงให้คำนิยามจำกัดความสั้นๆ ว่ามนุษย์คืออะไร?
= มนุษย์ คือผู้ที่มีจิตใจประเสริฐ รู้จักผิด ชอบ ชั่ว ดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
*นางสาววรรณธนา สุขดี รหัสนักศึกษา 53134530121ชื่อเล่น จิ๊บ 6/1หมู่3ต.บ่อแร่อ.โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง 14120
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
*เค้าให้เรียน และเกรดตอนนี้ก็2.00
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
*คิดว่าเป็นวิชาที่เกี่ยวกับชีวิต
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
*รู้สึกดี
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
*หวังว่าจะไม่ติด d
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
* เรื่องที่เรียนในวันนี้คือเรื่อง..ความจริง..ชีวิต..คน..มนุษย์ค่ะ
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
*ไม่มี
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
*ไม่มีค่ะ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
*ปล่อยเกรดเยอะ ๆ นะคะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
*หนูคิดว่าอาจารย์คงรู้ทันพวกเราหมดแล้ว
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร?
*ความจริงคือความจริง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
*ชีวิตคือการต่อสู้
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= เหมือนมนุษย์ แต่ มีจิตใจต่ำกว่ามนุษ จิตใจเร้าร้อน หิวโหย ทุกข์ ทรมาร อยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักพอ
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= ผู้มีใจสูง มีเหตุและผล รู้หน้าที่ รู้ชั่วดี รู้รับผิดชอบชั่วดี แยกดีแยกชั่วออก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
- นางสาวสุภาพร เขียวโพธิ์ (จิ๊บ) รหัสนักศึกษา 53134530156 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) เกิดวันที่ 25 เมษายน 2533 บ้านเลขที่ 180 ม.2
ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
- เพราะอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งและใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเรียนจบ เกรดเฉลี่ย 2.25

๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
- คิดว่าเป็นวิชาที่ช่วยในการแก้ปัญหาและแนวทางในการดำเนินชีวิต

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
- คิดว่าพูดไม่ค่อยเก่งแต่อธิบายอย่างมีหลักการ

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
- สนุกกับการเรียนแต่เกร็งเวลาอาจารย์ถาม

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
- คาดหวังว่าอยากได้เกรด A

๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
- ชีวิตเป็นสิ่งไม่ยั่งยืน ทุกอย่างไม่มั้นคง ทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยแปลงแม้กระทั่งรูป รส กลิ่นเสียง

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
- ยังไม่มีค่ะ

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
- ไม่มี

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
- อยากให้อาจารย์อธิบายและยกตัวอย่างให้มากกว่านี้

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
- อยากให้อาจารย์ให้เกรดดีดี

๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
- ความจริงคือสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญกับมัน

๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
- ชีวิตคือการดำรงและใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีประโยชน์มากที่สุด

๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
- คนคือสูงสัตว์เดรัจฉาน

๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
- มนุษย์คือผู้ที่ศีลธรรมสูงกว่าความเป็นคน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
นางสาวภัชรีพร ศรีเกษร ชื่อเล่น กุ๊กกิ๊ก เกิดวันที่27/02/2532 บ้านเลขที่178 หมู่1 ต.ธรรมมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท รหัสนักศึกษา53134700178 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
เพราะมีมาในตารางเรียน 1.5กว่านิดๆ
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
ไม่น่าจะยากมากนัก แต่พอเรียนแล้วไม่ง่ายอย่างที่คิด
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
ไม่ได้คิดอะไรเลย แค่อาจารย์สอนรู้เรื่องก็พอแล้ว
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
งงนิดๆๆๆเกร็งหน่อยๆๆ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
ไม่ได้คาดหวังอะไร แค่เรียนรู้เรื่องและเกรดออกมาดีก็พอแล้ว
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ทำให้รู้ความหมายของความจริง คนและมนุษย์ว่ามีความหมายอย่างไร
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
ตอนนี้ยังไม่มี แต่เรียนๆไปไม่แน่
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
ไม่มี
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
เรียนกับอาจารย์แล้วขอคะแนนเยอะหน่อยนะค่ะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
ไม่มี
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
ความจริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
การมีลมหายใจ
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
สิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจต่ำกว่ามนุษย์
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
เป็นสัตว์ประเสริฐ มีจิตใจดีงาม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=นายวัฒนากร อรุณศรี ชื่อเล่นบาส เกิดเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ.2533 รหัสนักศึกษา 53134700139
สาขาวิชา รัฐประศาสรศาสตร์ ชั้นปีที่1 บ้านเลขที่104/6 หมู่1 ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=อยากเรียนรู้ระบบการเมือง อยากทำงานรัฐวิสาหกิจ
อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
=1.98
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=คิดว่าเป็นวิชาเรียนรู้ในด้านลึกๆของชีวิตคน
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=ตลกเฮฮา แต่เคร่งในเรื่องการเรียน
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=ได้รับรู้อะไรอีกมากมายในด้านของชีวิตว่าคนเราเกิดมาทำไม
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=คาดว่าเกรดคงจะออกมาไม่น่าเกียดแน่ๆเรยครับ
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=คนกับมนุษย์มันไม่เหมือนกันนะ
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=แต่ทำไมคำพูดบางคำก็เรียกว่ามนุษย์ ทั้งๆที่มนุษย์เป็นได้ยาก ถ้าไม่ตั้งใจทำ
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=ไม่มีนะ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
=เดี๋ยวผมจะตั้งใจเรียนแล้วให้เกรดผมดีๆนะครับ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=อยากให้อาจารย์สอนแบบสนุกๆครับจะได้ไม่เครียด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นางสาวสุภัทรา มานามรหัสนักศึกษา 53134530153 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ชั้นปีที่1 ชื่อเล่น มิ้ม เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม 2534
บ้านเลขที่ 7/5หมู่4 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
2.เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= ในตารางเรียนเค้าจัดมาให้เรียนอะ เกรดเฉลี่ยตอนนี้ก็ 2.66
3.ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= น่าจะเป็นวิชาที่จริงจังมากๆ เวลาเรียนคงเครียดน่าดู
4.วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= อาจารย์จะต้องทำหน้านิ่งๆตลอดเวลา เวลามองนักศึกษาก็จะเหมือนกับกำลังมองคนนั้นให้ทะลุปรุโปร่งไปเลย หรือไม่ก็มีมายาจิตแบบ วิน เอี่ยมอ่อง
5.เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= รู้สึกอึ้งกับคำถามที่อาจารย์ถามมาว่า "เกิดมาทำไม"
6.คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= เมื่อจบวิชานี้คงจะได้พบความจริงของชีวิตตามชื่อวิชานั่นแหละค่ะ
7.สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= ได้ทราบถึงความหมายของคำที่อาจารย์ให้ไปหาคำตอบมาก็คือ ความจริง ชีวิต คน มนุษย์ ซึ่งมันมีความหมายหลากหลาย แต่ทุกความหมายก็ถูกทั้งหมด
8.เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= สงสัยว่าเกิดมาทำไม ซึ่งจริงๆก็มีคำตอบอยู่แต่ยังไม่แน่ใจว่ามันมาจากจิตใจของตัวเองจริงๆหรือไม่
9.ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มีข้อเสนอแนะอะไร อาจารย์สอนได้แบบว่าให้ทุกคนได้ใช้ความคิดเหมือนกันหมด ทุกคำตอบทุกความคิดก็ไม่ผิด ทำให้กล้าที่จะตอบมากขึ้น
10.ความในใจที่อยากบอก
= อยากรู้ความจริงของชีวิต
11.ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= การอ่านใจบุคคลอื่นจนรู้ว่าเค้าคิดอะไรอยู่
12.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
= สิ่งที่ดำรงอยู่โดยไม่ได้นึกฝันเอา
13.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= กระบวนการแสวงหาคำตอบที่ยืนยันถึงความมีอยู่ของมนุษย์เองหรือรูปแบบของชีวิตที่เป็นไปตามเหตุการอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
14.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= สิ่งมีชีวิตที่มีสมองและพัฒนาการที่ดีกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
15.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= คนที่ได้รับการขัดเกลาแล้ว และอาจได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่สุด แตกต่างจากสัตว์อื่นทั่วไปตรงที่มนุษย์นั้นมีสติปัญญา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

งานครั้งที่ ๑ วิชาความจริงของชีวิต
สัปดาห์ที่ ๑ (เก็บคะแนน)

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=ชื่อ นางสาว วนิดา แสงอาทิตย์ หรัสนักศึกษา 53134700109 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น ดา เกิดวันที่ 21 ก.พ. 35 บ้านเลขที่ 336 ม.9 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=เหตุผลง่ายๆ คือ อยากเป็นตำรวจเพราะในตอนนี้บ้านเมืองของเรากำลังขาดความยุติธรรม เพราะความเห็นแก่ตัว เกรดเฉลี่ยตอนนี้ ยังไม่รู้เลย

๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=คิดว่าคงจะเรียนไม่เข้าใจแน่ๆเลยเพราะไม่เคยเรียนมาก่อนแต่พอได้เรียนแล้วสนุกดี

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=ดุๆ

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=เก็งๆ

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=เกรดดีๆจากอาจารย์

๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=รู้ถึงความหมายของคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์ ที่แตกต่างกันไป และความจริงเป็นคำนิยามที่มีความหมายหลากหลาย ซึ่งทุกคนก็ได้ให้ความหมายมากมายและความหมายที่ให้มาก็ไม่ผิด

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= วันแรกๆยังไม่ทำไรแต่เรียนไปอาจมี

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มี

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ทำไมเราต้องเรียน ต้องทำงานส่ง ในเมื่อเราเข้าทุกคาบงานก็ส่งแต่ทำไมได้เกรดไม่เท่าคนอื่นนะ

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=ทำไมน่าอาจารย์ทำไมคนเราถึงชอบดูถูกคนจน คนจนมันไม่ดีตรงไหน คนจนก็มีศักดิ์นะ

๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
=สิ่งที่มนุษย์อยากรู้อยากเห็น หรืออะไรก็ตามที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง แน่นอน

๑๓.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
=การดิ้นรน การต่อสู้ การเดินทาง การเรียนรู้ มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป

๑๔.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
=สิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐการสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น มีการเรียนรู้ มีพัฒนาการได้ดีกว่าสัตว์

๑๕.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
=สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น และอาจได้ชื่อว่าเป็น (สัตว์ประเสริฐ) แตกต่างจากสัตว์อื่นทั่วไปตรงที่มนุษย์นั้น มีสติปัญญา มีอารมณ์ (ที่สามารถหักห้ามได้) มีความสงสัย (ในขอบเขตของมนุษย์)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นางสาว อัยลดา บุญคำพงษ์ ชื่อเล่น มิ้น สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 53134700153 อยู่ จังหวัด สิงห์บุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= ที่มาเรียนวิชานี้ เพราะเป็นส่วนหนึงของวิชาที่ต้องเรียน เกรดเฉลี่ย ก็ 2กว่าๆๆค่ะ
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= ก่อนเรียนก็คิดว่าวิชานีคงไม่ยากมากแต่พอได้เรียนครั้งแรกก้รู้สึกว่าวิชานี้จะเป็นวิชาที่ให้ความคิดและหลักสัจธรรมมากกว่า
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= อาจารย์ ที่คิดไว้คือ นึ่งๆ สุขุม ไม่ดุมากจนเกินไป
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= รู้สึกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่สนุกและมีหลักการมาเลยที่เดียว
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= คาดหวังว่าจะเรียนให้ดีที่กและได้ เอ จากอาจารย์
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= สรุปวันนี้อาจารย์ให้เพื่อนพูดความหมายของ ความจริง ชวิต คน และมนุษย์ตามที่เข้าใจ
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= เรื่องที่สงสัยคงไม่มีเพราะเพิ่งเรียน
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มีค่ะ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ไม่มีอะไรจะบอกเลยค่ะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มีค่ะ
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร?
= จริงคือสิ่งไม่ตาย
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= ชวิตคือลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจก็ไม่มีชีวิต
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ มีจิตใจต่ำกว่ามนุษย์ คนมักทำตัวเยี่ยงสัตว์

๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= มนุษย์ที่ถือได้ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ ที่มีจิตใจสูงมีความละอายต่อบาปกรรมมีจิตใจเมตตา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นางสาว ขวัญชนก สละทอง ชื่อเล่น นก สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 53134700115 อยู่ จังหวัด สิงห์บุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= เหตุผลที่มาเรียนพระมันมีอยู่ในตารางสอนค่ะ เกรดก็ได้แค่ 2กว่าๆๆเอง
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= คิดว่าวิชานี้คงยากมากเพราะคงจะล้วงลึกถึงชีวิตว่าเปงยังไงมาจากไหน
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= อาจารย์คงใจดี และไม่ดุมาก
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= รู้สึกว่ามันไม่ยากยังที่คิดอาจารย์ก็สอนสนุก
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= คาดหวังว่าจะได้ เอ จากอาจารย์
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= สรุปวันนนี้ที่เรียนพอได้รู้ความหมายของ ความจริง ชีวิต คน มนุษย์ พอสังเขตจากความรู้ของเพื่อนๆแต่ล่ะคน
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ไม่มีค่ะ
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มีค่ะ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ทำไมตั้งใจเรียนแล้วไม่ได้เอ ค่ะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มีค่ะ
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร?
= จริงคือสิ่งที่ไม่ตายค่ะ
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= การดิ้นรน การต่อสู้ การเดินทาง การเรียนรู้ มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป

๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= สิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐการสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น มีการเรียนรู้ มีพัฒนาการได้ดีกว่าสัตว์
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= ผู้มีใจสูง มีเหตุและผล รู้หน้าที่ รู้ชั่วดี รู้รับผิดชอบชั่วดี แยกดีแยกชั่วออก ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด ?
= นางสาววันวิสา เอมพันธุ์ ชื่อเล่น วัน
รหัสนักศึกษา 53134700126 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เกิดวันที่ 26 มีนาคม 2531 บ้านเลขที่ 18/2 หมู่3 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

2.เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= เรียนตามตารางที่จัดให้ค่ะ เกรดเฉลี่ย 3.55(น่าจะ)

3.ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงของชีวิต สัจธรรม

4.วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= น่ารัก ใจดี มีความเป็นส่วนตัวสูง

5.เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= วิชาน่าสนใจดี

6.คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= เกรด A

7.สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= อธิบายประมวลการเรียนการสอน วิธีการตัดเกรด การให้คะแนน กฎระเบียบในการเรียน และเนื้อหาสาระที่จะต้องเรียน คำจัดกัดความของคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์

8.เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ความจริงกับความน่าจะเป็นจะไปด้วยกันได้ไหม?

9.ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= อยากเห็นรูปภาพความจริงแปลก ๆ ที่ไม่น่าจะมีอยู่ในโลก

10.ความในใจที่อยากบอก
= หนูตั้งใจเรียน และหวังว่าคงจะได้เกรด A

11.ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มี

12.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
= ความเป็นจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ถ้าคนเราคิดดีก็จะมีทางออกเสมอ

13.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= เกิด แก่ เจ็บ ตาย

14.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= วนวนกันไป ถ้าไม่บวชก็ไม่หยุดนิ่ง ต้องสู้ ต้องทน

15.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= คนที่คิดเป็น คิดดี ทำดี อยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อุมาภรณ์ พุ่มลำเจียก
๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นางสาวอุมาภรณ์ พุ่มลำเจียก รหัสนักศึกษา 53134530152 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขา วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น กุ้ง เกิดวันที่ 23 มิถุนายนพ.ศ. 2534 บ้านเลขที่ 100 หมู่ 4 ต. บ้านชี
อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี 15180

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= เพราะวิชานี้เป็นอีกวิชานึงที่สามาถรปรับทัศนะคติของคนได้ และสามารถช่วยในเรื่องการเสนอข้อคิดเห็นของตนเองได้ในเรื่องที่ควรออกความเห็น เพื่อที่จะนำไปใช้เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำ จึงนำส่วนหนึ่งของวิชานีมาใช้ได้ เกรดเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 1.5
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= น่าเบื่อ เพราะต้องมานั่งคิดว่าทำมัยต้องเป็นอย่างโน้น อย่างนี้ แต่พอได้มาเรียนแล้วสนุกมาก

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= อาจารย์ผู้หญิงมาดขึมๆๆ ดุๆๆ นั่งบ่น

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= อึดอัดที่อาจารย์มานั่งจับตาแล้วถามคำถาม

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= คงจะเป็นวิชาที่สามารถช่วยเราในเรื่องความคิดที่แปลกใหม่ขึ้น เข้าใจโลกมากขึ้น

๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= เกิดข้อเปรียนเทียบระหว่างการเรียนแบบวิชาการมีหลักสูตรมากมาย น่าปวดหัว แต่พอได้มาเรียนวิชานี้เหมือนได้ปลดปล่อย และมีความคิดเห็นของเพื่อนๆที่มีหลายๆเหตุผล

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= เวลาสอบ จะรู้ได้งัยว่าตอบผิดหรือถูก ก้อในเมื่อมันเป็นความคิดเห็นของเรา

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มี เพราะอาจารย์ก้อสอนดีอยู่แล้ว

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= เพื่อนที่ไม่ค่อยทำงานส่ง ม่ายเข้าเรียน เหมือนเรา แต่เกรดออกมา เค้าได้มากกว่าเรา

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= อาจารย์บางท่านที่ไม่ค่อยให้โอกาสเด็ก เช่น ทำผิดนิดหน่อยก้อหั้ยกลับไปแก้ ทั้งๆที่เราก้อปริ้นมาเกือบ500 บาท เงินทองม่ายช่ายใบไม้นะค่ะ ที่จะเก็บได้ตามข้างทางอ่ะ

12.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
=สิ่งที่มนุษย์อยากรู้ หรืออะไรก็ตามที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง แน่นอน

13.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
=การดิ้นรน การต่อสู้ การเดินทาง การเรียนรู้ มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป
14.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
=สิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐการสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น มีการเรียนรู้ มีพัฒนาการได้ดีกว่าสัตว์

15.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
=สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น และอาจได้ชื่อว่าเป็น (สัตว์ประเสริฐ) ที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้ แตกต่างจากสัตว์อื่นทั่วไปตรงที่มนุษย์นั้น มีสติปัญญา มีอารมณ์ (ที่สามารถหักห้ามได้) มีความสงสัย (ในขอบเขตของมนุษย์)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อุมาภรณ์ พุ่มลำเจียก (ต่อ)12.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
=สิ่งที่มนุษย์อยากรู้ หรืออะไรก็ตามที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง แน่นอน 13.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
=การดิ้นรน การต่อสู้ การเดินทาง การเรียนรู้ มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป
14.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
=สิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐการสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น มีการเรียนรู้ มีพัฒนาการได้ดีกว่าสัตว์

15.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
=สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น และอาจได้ชื่อว่าเป็น (สัตว์ประเสริฐ) ที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้ แตกต่างจากสัตว์อื่นทั่วไปตรงที่มนุษย์นั้น มีสติปัญญา มีอารมณ์ (ที่สามารถหักห้ามได้) มีความสงสัย (ในขอบเขตของมนุษย์)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นางสาววิสณี เยาวฤทธิ์ ชื่อเล่น หมิว สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 53134700150 อยู่ จังหวัด กรุงเทพฯ
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= มีเรียนตามโปรแกรมที่เลือกเรียน เกรดเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 2.80
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= อาจจะน่าเบื่อ จนทำให้ง่วงนอน
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= ตัวสูง มีอายุ หัวล้าน ผิวสองสี ใส่แว่น
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= รู้สึกตื่นเต้นกว่าที่คิดไว้ เกร็งเวลาตอบคำถาม
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และเกรดไม่ A ก็ B
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= ความจริงคืออะไร ชีวิต คน มนุษย์ ในความคิดเพื่อนๆแต่ละคนคิดว่าเป็นอย่างไร และทุกสิ่งที่อาจารย์ถามก็ล้วนแต่เกี่ยวกับตัวเราทั้งสิ้น
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= สรุปว่าคนกับมนุษย์มันแตกต่างกันตรงไหน ส่วนไหนที่เรียกว่าคน ส่วนไหนที่เรียกมนุษย์
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= อยากให้พิจารณาหลายคำตอบที่นักศึกษาตอบ เพราะต่างคนก็ต่างความคิด อาจจะถูกบ้างผิดบ้าง ก็ช่วยแนะนำด้วยนะคะ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= เห็นอาจารย์ครั้งแรกรู้สึกตกใจ อาจารย์ดูดีกว่าที่คิดไว้และไม่ค่อยดุเท่าไหร่
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= คาบเรียนของอาจารย์อยู่หลังคาบพักพอดี นักศึกษาอาจจะมาช้าบ้างนิดหน่อย อาจารย์อย่าหักคะแนนนะคะ
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร?
= ความจริงคือสิ่งไม่ตาย บางครั้งเราอาจตายถ้าได้รู้ความจริง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= ชีวิตคือลมหายใจ ความเป็นอยู่ที่ตรงข้ามกับความตาย
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= สิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับมนุษย์ แต่ความรู้สึกนึกคิดต่างกันโดยสิ้นเชิง
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐ มีจิตใจสูง มีความเมตตาโอบอ้อมอารี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แนะนำตัว ชื่ออมรรัตน์ นามสกุล มีสัตย์ ชื่อเล่นเพชรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รหัส53134700108จังหวัดบ้านเกิด ลพบุรี

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
-หวังว่าจะเข้าใจความเป็นจริงของช๊วิตมากขึ้น

๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
-ไม่มั่นใจในชีวิต

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
-เป็นบุคคลที่สันทัดเรื่องของชีวิต

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
-ตื่นเต้น

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
-เเค่เข้าใจในชีวิตก็พอ

๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
-ได้รู้ว่าวิชาความจริงกับชีวิตเป็นอย่างไรเเละเราต้องเรียนรู้อะไรบ้าง

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
-ทำไมชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันทั้งๆที่เกิดมามี่อเเม่เหมือนกัน

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
-อยากให้อาจารย์ใช้ไมค์ในการสอน เพราะนักศึกษาเยอะเกิน ไม่ค่อยได้ยิน

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
-ความพยายามอยู่ที่ไหนเกรด A อยู่ที่นั้น

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
-หนูคือหัวหน้ารปศ. จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
-ความจริง(Truth)คือความจริงที่เป็นสากลสอดคล้องกับธรรมชาติ เกิด เเก่ เจ็บ ตาย

๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
- ชีวิตคือความเป็นอยู่การใช้ชีวิตให้สมบูรณ์ต้องพิจจารณาสภาวะที่ทำให้เกิดเป็นมนุษ์2อย่างคือร่างกายเเละจิตใจ

๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
-เป็นคำที่เรียกสัตว์พิเศษเเต่เเตกต่างจากสัตว์คอความนึกคิดได้เเก่สิ่งที่เรียกว่าสติปัญญา


๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
-ผู้มีจิตใจสูงซึ่งจะเเตกต่างกันออกไปตามอุดมคติของเเต่ละคน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

งานเก็บคะแนนวิชาความจริงของชีวิต
ให้นักศึกษาส่งงานที่อาจารย์มอบหมายให้ทำคือ
งานครั้งที่ ๑ วิชาความจริงของชีวิต
สัปดาห์ที่ ๑
(เก็บคะแนน)

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
-ชื่อ นายกฤษฎานันทน์ กลิ่นหอม ชื่อเล่นชื่อ แพะ รหัสนักศึกษา 53134700129 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2534 บ้านเลขที่ 41 หมู่ 4 ตำบล บางมัน อำเภอ เมือง จังหวัด สิงห์บุรี 16000
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่? - ชอบความยุติธรรมคัรบไม่ชอบคนแก่งแย่งชิงดี 2.80
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร? -ตอนแรกคิดว่าวิชานี้น่าจะเกี่ยวกับ พวก สัจธรรมของมนุษย์อาจจะมีศาสนามาสอดแทรกบ้าง นิดหน่อย
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร? - เงียบๆ สุขุม ดูน่าศรัทธา ครับ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร? - รู้สึกว่า ได้ความรู้ ขึ้นเยอะเลยครับ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
- A ครับ
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้ - วิธีการตัดเกรด การให้คะแนน กฎระเบียบในการเรียน และเนื้อหาสาระที่จะต้องเรียน
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ - 1. อาจารย์ เป็นคน ภาคใต้ หรือป่าวครับ ? 2.อาจารย์เคยบวชมานานแล้ว ใช่หรือป่าวครับ ?
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้ - ไม่อยากให้อาจารย์สุ่มถามครับ อยากให้อาจารย์ถามทุกคนครับ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
- ผมว่าผมจะนำความรู้ที่ได้จากวิชานี้มาแก้ไขปัญหาสังคมครับ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
- ผมเป็นคนชอบวาดรูปครับ อาจารย์น่าจะมีการวาดการเขียนมาผสมผสานครับจะทำให้เข้าใจอะไรได้ง่ายกว่าการท่องจำครับ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
- สิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ในทุกๆสิ่งเเละไม่เคยเปลี่ยนเเปลง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
-อายุ ความเป็นอยู่ ซึ่งหมายถึงยังไม่ตาย คนที่ตายแล้วเรียกว่า สิ้นชีวิต สิ้นอายุ
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร -คนนั้นก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉาน หยาบ กระด้าง ต่อสู้แย่งชิง ด้วยวิธีการเอาชนะด้วยกำลัง มากกว่าสติปัญญา ๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร -ประเสริฐ สัตว์ประเสริฐ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามนุษย์เป็น เวไนยสัตว์ คือ สัตว์ที่สอนได้ ฝึกฝนอบรมได้ คือสอนให้เป็นคนดีได้ และดีที่สุด

****************

moss กล่าวว่า...

๑.แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=ชื่อ นางสาวนฤชล พวงนาค ชื่อเล่น มอส รหัสนักศึกษา53134700121 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่1 เกิด 13 เมษายน 2535 บ้านเกิด 130/989 ม.3 ซ.2 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จงลพบุรี 15000
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=เพราะชอบทำงานเพื่อประชาชนและสาขานี้สามารถจบไปเป็นได้หลายอย่างทั้งตำรวจ ทหาร ปลัด เกรด 2.64
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= คิดว่าทำไมเราต้องเรียนทั้งที่เราก็เจอความจริงมาเยอะแล้วตั้งแต่เราเกิดมา
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=คิดว่าอาจารย์ต้องนิ่งๆเงียบๆดุๆ และต้องเข้าใจความจริงของชีวิตมากกว่าเราแน่
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=ตื่นเต้น อาจารย์ก็ไม่ได้เหมือนที่เราคิดในการสอน แต่อาจารย์สอนให้เราได้กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็นด้วย
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นกว่าเดิม
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=ได้เข้าใจถึงความหมายของคำว่าความจริง ชีวิต คน มนุษย์ ซึ่งได้ความหมายที่แตกต่างกันไปตามความเข้าใจของทุกคน
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ ,
=ก็อย่างที่บอกไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องมาเรียนความจริงของชีวิตทั้งที่วิชานี้เราหน้าจะได้เรียนตั้งแต่เด็กแล้ว
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=ก็สำหรับตัวดิฉันเองก็เรียนไม่ค่อยเก่งก็อยากได้ความเข้าใจในวิชานี้ให้เยอะเยอะ และก็จะคงจะตั้งใจเรียนมากขึ้น
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
=ก็อยากรู้ว่าวิชานี้จะทำให้คนเราเข้าใจตัวเองและโลกได้มากขึ้นจริงไมคะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=เทอมนี้ดิฉันเองก็อยากได้ A วิชาอาจารย์เรียนไม่เก่งจริงแต่ก็จะพยายามคะ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
=สิ่งที่มีอยู่หรือเป็นจริงตามธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนอยากรู้อยากเห็น
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
=คือการดิ้นร้นค้นขวนขวายเพื่อให้ได้มาซึ่งการมีชีวิตรอดเพื่ออยู่ทำความฝันของตัวเอง
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
=สิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการทำงานและพัฒนาตนเองได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างบุญและบาปได้
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์
=สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและอาจได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดบนโลกนี้

moss กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
moss กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดี

moss กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
moss กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
moss กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
moss กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพ
ผมชื่อ นายซุฟเพียน นามสกุล มะมะ ชื่อเล่น ยัง รหัสนักศึกษา 53134700168 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่1 ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ยะลา ที่อยู่ปัจจุบัน 222/3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
2.ในเหตุผลของผมที่มาเรียนวิชานี้คือ วิชาความจริงของชีวิตสามารถทำให้ผมได้ทราบถึงหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตและเรื่องต่างๆที่เรายังไม่รู้ถึงความสำคัญของชีวิต และผมคิดว่าวิชานี้น่าจะสนุกมากๆ
เกรดเฉลี่ยของผมภาคเรียนที่1/2553 คือ 3.71
3.ก่อนเรียนวิชาความจริงของชีวิตในความคิดของผม คือ ผมคิดว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต การดำเดินชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สัตว์ คน มนุษย์ เป็นการศึกษาคล้ายกับวิชาสังคมวิทยา ชีววิทยา ยังงัยยังงันครับ
4.อาจารย์ท่านนี้เท่าที่ผมได้ประเมินจากลักษณะภายนอกแล้ว ท่านเป็นอาจารย์ที่สอนแล้วไม่เครียดและน่าจะสนุกมากกว่า อาจารย์เป็นคนที่ร่าเริง สอนสนุกมาก และสามารถดึงดูดให้นักศึกษาสนใจอาจารย์และเป็นคนที่สอนแบบสบายๆไม่เคร่งเครียด บางครั้งอาจมีบ้างเรื่องไร้สาระเป็นปกติ
5.คาบแรกที่ผมได้เข้ามาเรียนผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะชื่อวิชาก็น่าเรียนแล้ว ผมคิดอยู่คนเดียวว่าวิชานี้ ทำไมต้องเรียนด้วย สำคัญไหม จนกระทั่งได้ฟังอาจารย์อธิบายพอสังเขปในช่วงคาบแรก ผมรู้สึกอยากเรียนมากเพราะเนื้อหามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราล้วนๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคตได้ด้วย
6. ความคาดหวังในวิชานี้ของผมคือ สามารถเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนให้มากที่สุดและสามารถที่จะอธิบายให้กับผู้อื่นได้ โดยเฉพาะเรื่องพุทธรรม หลักธรรมของศาสนา และเรื่องของศาสนาที่เราควรรู้ที่ เมื่อประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ โดยเหตุผลและหลักการทางศาสนาที่ได้สอนไว้
(หวังเกรด A ด้วยครับ)
7.อาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับประมวลการสอน และได้อธิบายเนื้อหาสาระที่จะเรียนโดยเฉพาะในคาบแรกอาจารย์ได้อธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับคำจำกัดความของความจริง ชีวิต คนและมนุษย์ ว่ามีความหมายอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งมีความหมายที่หลากหลายมาก และได้พูดถึงวิธีการตัดเกรด กฎระเบียบ มารยาทในเวลาเรียน
8.เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ ถ้าพูดถึงเรื่องที่สงสัยมันเยอะมากที่ผมอยากรู้ แต่ที่ผมอยากถามอาจารย์เพื่อความกระจ่างของผมคือ ทำไมคนที่นับถือศาสนาพุทธ เชื่อ เคารพ นับถือและสักการะพระพุทธเจ้า แต่เมื่อมีอะไรที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตบางคนมักจะไม่ขอจากพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาพุทธ มักจะขอจากพระผู้เป็นเจ้าหรือพระ องค์ต่างๆที่นอกเหนือจากพระพุทธเจ้าของศาสนาที่เคารพ บูชา มายาวนาน ในขณะที่เราต้องเชื่อในพระเจ้า ไม่ตั้งภาคีต่อพระเจ้า
9.ในการเรียนวิชานี้ผมขอเสนออาจารย์ ให้มีการเรียนการสอนแบบนี้ไปตลอดเทอมสองเลยครับ แบบที่อาจารย์สอนอยู่น่ะครับสบายๆไม่เครียด ควบคู่กับวิชาการเนื้อหาสาระที่สอนน่ะครับ
10.ความในใจที่อยากบอกอาจารย์ ผมชอบอาจารย์มากเลยอาจารย์เป็นคนที่ร่าเริง ไม่เครียด สอนสนุกมากแถมยังตลกอีกด้วย และสามารถดึงดูดนักศึกษาได้เป็นอย่างดีครับ อยากให้อาจารย์รักษาเอกลักษณ์ดีๆของอาจารย์ไว้อย่างนี้ตลอดน่ะครับ
11.ผมอยากบอกอาจารย์ว่า ผมเป็นนักศึกษามุสลิมที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งบางสิ่งบางอย่างผมอาจไม่ทราบในเรื่องของศาสนาพุทธ ดังนั้นผมอยากให้อาจารย์บอกกล่าวแนะนำและยกตัวอย่างเนื้อหาสาระให้กับผมด้วยในเรื่องต่างๆเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียนเพิ่มมากขึ้นและผมเองสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ (ผมเองไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนามาก)
12.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้นๆว่า “ความจริง” คือ สิ่งที่เป็นสากล กล่าวคือ เป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นจริง(Reality) ที่สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้ด้วยหลักแห่งเหตุผล
13.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้นๆว่า “ชีวิต” คือ “ความเป็นอยู่”ซึ่งตรงข้ามกับคำว่า”อชีวะ”หรือ”อชีวิต” คือ ความไม่มีชีวิตหรือความตาย ฉะนั้นในการใช้ชีวิตให้สมบูรณ์ของมนุษย์นั้นจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงสภาวะหรือสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ 2 อย่างคือ ร่างกาย และจิตใจ
14.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้นๆว่า “คน” คือ เป็นคำที่เรียกสัตว์พิเศษทั้งคนและสัตว์ซึ่งมีความเหมือนกันอยู่ 4 อย่างคือ การกิน การนอน การกลัวภัย และการเสพเมถุน แต่สิ่งที่ทำให้คนแตกต่างออกจากสัตว์นั้นคือ “ความนึกคิด”หรือที่เราเรียกกันว่า “สติปัญญา” ซึ่งทำให้เกิดความสามารถสร้างสรรค์วัฒนธรรมในส่วนที่เป็นวัตถุและอวัตถุ
15.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้นๆว่า “มนุษย์” คือ “ผู้ที่มีจิตใจสูง” เพราะผู้ที่มีจิตใจสูงนั้นย่อมเป็นบุคคลที่มีอุดมคติในชีวิตของมนุษย์ทุกคน ดังนั้นมนุษย์จึงต้องทะเยอทะยานเพื่อให้บรรลุอุดมคติที่ตนเองได้ตั้งใจไว้ แต่อุดมคติหรือความนึกคิดที่จิตตั้งใจไว้นั้นย่อมแตกต่างกันออกไป

Nu_Milk กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นางสาว อรนุช สอนทอง ชื่อเล่น มิ้ว สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 53134700106 อยู่ จังหวัด ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= เป็นวิชาที่ต้องเรียนในตารางสอนเลยต้องเรียน เกรดเฉลี่ยตอนนี้ 2.50องค่ะ
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= คงเป็นวิชาที่ยากมากวิชาหนึ่งเพราะคงจะเน้นเรื่องความจริงและล้วงลึกลงไปในเรื่องของชีวิต
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= อาจารย์คงเป็นคนสุภาพเรียบร้อย ไม่ดุมากจนเกินไป
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= รู่สึกสนุกและตลกเวลาอาจารย์สอน
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= คาดหวังว่าอาจารย์จะให้เกรด เอ
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= วันนี้ได้รู้เรื่อง ของ ความจริง ชีวิต คนและมนุษย์ตามความเข้าใจของเพื่อนๆแต่ล่ะคน
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ไม่มีค่ะ
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= อยากให้อาจารย์ปล่อยมุก ฮาๆมาอีก
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ไม่มีค่ะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มีค่ะ
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร?
= คือสิ่งที่เป็นสากลสอดคล้องกับธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตาย
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= คือชีพ,ความเป็นอยูตรงข้ามกับความตาย
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= มีจิตใจต่ำกว่ามนุษ จิตใจเร้าร้อน หิวโหย ทุกข์ ทรมาร อยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักพอ
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ มีเหตุและผล รู้ผิดชอบชั่วดี

bank-ska555 กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นาย วรพจน์ เวชจักรเวน รหัสนักศึกษา 53134700132 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่นแบงค์ เกิด วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2534 บ้านเลขที่ 106/2 หมู่ 1 ต. ป่างิ้ว
อ. เมือง จ. อ่างทอง

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= อยากรับความรู้ของแต่ล่ะวิชาที่เราจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต เกรดเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 2.58

๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= น่าจะเป็นวิชาที่ยากพอสมควร เพราะเราต้องมีความเข้าใจความหมายของวิชานี้ มากๆ ๆ
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= ฮาฮา เรียนแล้วรู้สึกว่า สนุกดีไม่เครียด ไม่ต้องเกร็งอะไรมากมาย

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= ก็มันดี สนุกสนาน อาจารย์สอนไม่เครียด

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= คาดหวังว่าจะผ่านวิชานี้ไปได้ด้วยดี
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= ทำให้ทราบความหมายของคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์ ที่แตกต่างกันไป และความจริงเป็นคำนิยามที่มีความหมายหลากหลาย ซึ่งทุกคนก็ได้ให้ความหมายมากมายและความหมายที่ให้มาก็ไม่ผิด
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ไม่มี
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มี

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= อาจารย์เป็นคน ฮา มาก

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= อยากผ่านวิชาอาจารย์มากมาย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นางสาวธัญญารัตน์ หนิมสุข รหัสนักศึกษา 53134700152 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่นเจเจ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 บ้านเลขที่ 118 หมู่ 9 ต. สะแกราบ
อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= เขาจัดมาให้เรียนเราก็ต้องเรียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกรดเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 1.83

๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= น่าจะเป็นวิชาที่ยาก เพราะความจริงของชีวิตน่าจะมีความหมายที่ลึก

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= โหด ๆ ขึม ๆ น่ากลัวๆ

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= เกร็ง ๆ

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= อยากได้เกรด ดีดี และสามารถผ่านวิชานี้ไปได้
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= ได้รับรู้ถึงความจริงของชีวิต...
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ไม่มีค่ะ

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มีค่ะ

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ไม่มีค่ะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= รักอาจารย์มากมาย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นางสาวกัณฐภรณ์ ปิยะนุช รหัสนักศึกษา 53134700147 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่นเมย์เม้ เกิด วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2534 บ้านเลขที่ 302/1592 หมู่ 7 ต. เขาพระงาม
อ. เมือง จ. ลพบุรี

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= ก้อมันจำเป็นจะต้องเรียน เกรดเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 1.91

๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= น่าจะเป็นวิชาที่ยาก เพราะความจริงของชีวิตน่าจะมีความหมายที่ลึก

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= โหด ๆ ขึม ๆ น่ากลัวๆ

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= สบาย ๆ ชิวๆ

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= อยากได้เกรด ดีดี เรียนแล้วไม่เครียด
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= ได้ศึกษาความจริงของชีวิตและได้รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น...
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ไม่มีค่ะ

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มีค่ะ

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ไม่มีค่ะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ทำไมคนเรามีคนรักอยู่แล้ว แต่ชอบหาเรื่องที่ทำให้ตัวเองกะคนอื่นเดือดร้อนตลอดเวลา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นางสาว บุษบา ใจตรงกล้า ชื่อเล่น แจง สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 53134700107 อยู่ จังหวัด ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= เป็นวิชาที่ต้องเรียนในตารางสอนเลยต้องเรียน เกรดเฉลี่ยตอนนี้ 2.กว่าเองค่ะ
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= อาจารย์คงไม่ดึฃุมากจนเกินไป
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= รู้สึกว่าอาจารย์สอนสนุกไม่เป็นอย่างที่คิด
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= หวังได้ เอ จากวิชานี้
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= วันนี้ได้รู้เรื่อง ของ ความจริง ชีวิต คนและมนุษย์ตามความเข้าใจของเพื่อนๆในห้อง
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ไม่มีค่ะ
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มี อาจารย์สอนได้ดีมากค่ะ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ไม่มีค่ะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มีค่ะ
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร?
= ความจริงคือสิ่งไม่ตาย
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= ชวิตคือลมหานใจ ถ้าไม่มีลมหายใจก็ไม่มีชีวิต
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= คนคือสิ่งมีชีวิต ที่มีจิตใจ ต่ำกว่ามนุษย์
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ

ANNY NALINEE กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นางสาว นลินี นามสกุล วันเพ็ญ ชื่อเล่น แอน บ้านเลขที่ 65/1 หมู่ 8 ต.โคกสำโรง
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15120
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้เพราะ จะได้ทราบว่าการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญาชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม เพื่อชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้ต้องเป็นวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ และทำอย่างไรจึงจะดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขในสังคมเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= เป็นอาจารย์ที่ใจดี สอนเข้าใจง่าย และเข้าใจนักศึกษา
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= รู้สึกดี อาจารย์สอนสนุก ทำให้ไม่เบื่อในเวลาฟังอาจารย์บรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังเรียน

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= อยากเรียนให้ได้คะแนนดีๆ ไม่จำเป็นต้องได้ A แค่เรียนแล้วเข้าใจตรงตามที่อาจารย์คาดหวังไว้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็พอ
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= รู้ว่าความจริงของชีวิตมีความหมายว่าอย่างไร และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ไม่มี เพราะอาจารย์ได้อธิบายไปหมดแล้ว
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้ ไม่มี

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ความในใจที่อยากบอก คือ จะตั้งใจเรียนให้เกรดออกมาดีๆ

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ ไม่มี


๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
= คุณค่า เป้าหมายของชีวิต คุณธรรม จริยธรรม การแก้ปัญหาด้วยปรัชญาและศาสนา เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= การเรียนรู้ การฝึกฝน การขวนขวาย

๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= สิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังคมเป็นจำนวนมาก

๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= เกิดขึ้นจากการสืบพันธุ์ เจริญเติบโตขึ้นด้วยการกิน ดำรงอยู่โดยการทำงานและการต่อสู้อย่างทรหดอดทน ที่สุดก็ต้องอ่อนแรงลง แล้วสลายตายไป

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นายธีรวัฒน์ ขันธ์สุวรรณ ชื่อเล่น มด สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 53134700166 อยู่ จังหวัด ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= เหตุผลที่เรียนพราะวิชานี้เป็น ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ของผมเลยต้องเรียน แต่ที่รู้วิชานี้เป็นวิชาที่ดีทำให้เรารู้สึกถึงสัจธรรมของชีวิตและมองชีวิตได้แตกต่างไปจากเดิมมีมุมมองชีวิตที่มากขึ้น และเราสามารถนพฃำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วย วิชาเป็นวิชาที่ดีวีชาหนึ่งเลยที่เดียว เกรดเฉลี่ยตอนนี้ ก้ได้แค่2.58แต่จะทำมห้ดีขึ้นเรื่อยๆๆครับ
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= ก่อนเรียนวิชานี้ก็คิดว่าเป็นวิชาที่ไม่มีอะไรมาก คงเรียนไม่ยากอะไรมากมาย และเนื้อหาคงไม่มากมายคงมีแต่เรื่องชีวิตคงไม่มีเรื่องมากมายแน่เลย
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= อาจารย์ ที่สอนคงเปงคน สุขุม นิ่งๆ ดุ นิดนึง และคงเปนคนที่มีความเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากแน่เลย
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= เมื่อได้เรียนครั้งแรกก้สึกสึก ว่าไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เลย อาจารย์สอนดีมากและมีมุข ขำขำ มาสอดแซกเวลาสอนทำให้ยรรยากาศให้ห้องเรียนมีความน่าเรียนมากขึ้นนักเรียนไม่เคลียดด้วยครับ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= คาดหวังว่าเรียนไปแล้วจะทำให้เรารู้สึกใหม่ๆกับชีวิตและมองชีวิตได้หลายด้านและมีคามคิดใหม่กับตัวเองและหวังว่าอาจารยืคงให้ "A" นะคับ
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= อาจารย์ได้สรุป และอธิบายเรื่องที่จะเรียนและบอกวิธีตัดเกรดของอาจารย์ และได้รู้เรื่อง ความจิงของ ชวิต มนุษย์และคน จากความคิดขิงเพื่อนๆแต่ล่ะคนในห้อง
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= เรื่องที่สงสัยยังคงไม่มีคับ เพราะยังไม่ได้เรียนอะไรมากนัก
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ข้อเสนอแนะคงไม่มี อาจารย์สอนได้ดีมากๆๆเลยครับ เรียนก้สนุกด้วย
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ทำไม่สิ่งที่เราทำที่คิดว่ามันเป็นความดีหลายครั้งแต่ทำไมไม่มีคนเห็น แต่เวลาเราทำผิดนิดเดียวมีแต่คนตอกย้ำล่ะคับ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มีครับ
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร?
= สิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่จริงตามธรรมชาติ และความจริงคือสิ่งไม่ตาย
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= ในทางโลก - ดำรงอยู่ มีลมหายใจ
ในทางธรรม - สดชื่น ความดีงาม หลุดพ้น - นิพพาน (ไม่ตาย)

๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ ที่เรียกว่าสัตว์ประเสริฐทุกประการแต่ผิดตรงที่ว่าคนมีจิตใจต่ำกว่ามนุษย์ คนมักทำตัวเยี่ยงสัตว์ มีจิตใจที่เร่าร้อน หิวโหย ทุกข์ ทรมาน อยู่ตลอดเวลา ไม่รู้จักพอ

๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= มนุษย์ที่ถือได้ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ ที่มีจิตใจสูงมีความละอายต่อบาปกรรมมีจิตใจเมตตาและรู้จักผิดชอบชั่วดีไม่มีความโลภและจิตประพฤติชั่วใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆแทนการใช้อารมณ์ แต่ต้องตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องและความดีด้วยนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
ตอบ ชื่อ นายธนว้ฒน็ แก้วล้อมชื่อเล่น นิว สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ปี.1
รหัส 53134700175 อยู่จังหวัด ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
ตอบ ไม่เรียนก๊ไม่จบอ่ะ เกรดเฉลี่ยตอนนี้ 2.50
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
ตอบ ไม่ได้ คิดเลยอ่ะ ครับ
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
ตอบ ต้องเป๊น ผู้ที่มีประสบการณ์สูงผ่านอะไร มาเยอะ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
ตอบ จิงๆรู้ สึกกดดันยังงั้ยไม่รู้บอกไม่ถูกไม่เคยเป๊นมาก่อนครับ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
ตอบ มันคงนำไปใช้ได้กับชีวิตได้ จิงๆและน่าจะได้ ความคิดใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ตอบ อ.ให้นักศึกษาตอบคำถามโดยใช้ความคิดของตัวเอง
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
ตอบ ก๊คือ เนื้อหาของรายวิชานี้แหละจะเป๊นยังงั้ยกันแน่
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
ตอบ ก๊ okแล้วครับ เสียอย่างเดียว net เน่า
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
ตอบ ตอบไม่ได้ ครับ ให้มันอยู่ในใจอ่ะล่ะดี แล้ว
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
ตอบ ก๊ไม่มีอะไรเป๊นพิเศษครับ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
ตอบ เรื่องราวที่เกิดขี้นกับต้วเราเองที่เราตัดสินว่ามันเป๊นความจิง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
ตอบ สิ่งมีชีวิตที่ต้องการ อาหาร การเรียนรู้และ ดำรงเผ่าพันธ็
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
ตอบ คนคือสิ่งมีชีวิต สิ่งหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
ตอบ เหมือนคนแต่เป๊น ผู้ที่มี สติปัญญา ควมคิด ทีดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
ตอบ ชื่อ นายธนว้ฒน็ แก้วล้อมชื่อเล่น นิว สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ปี.1
รหัส 53134700175 อยู่จังหวัด ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
ตอบ ไม่เรียนก๊ไม่จบอ่ะ เกรดเฉลี่ยตอนนี้ 2.50
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
ตอบ ไม่ได้ คิดเลยอ่ะ ครับ
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
ตอบ ต้องเป๊น ผู้ที่มีประสบการณ์สูงผ่านอะไร มาเยอะ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
ตอบ จิงๆรู้ สึกกดดันยังงั้ยไม่รู้บอกไม่ถูกไม่เคยเป๊นมาก่อนครับ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
ตอบ มันคงนำไปใช้ได้กับชีวิตได้ จิงๆและน่าจะได้ ความคิดใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ตอบ อ.ให้นักศึกษาตอบคำถามโดยใช้ความคิดของตัวเอง
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
ตอบ ก๊คือ เนื้อหาของรายวิชานี้แหละจะเป๊นยังงั้ยกันแน่
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
ตอบ ก๊ okแล้วครับ เสียอย่างเดียว net เน่า
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
ตอบ ตอบไม่ได้ ครับ ให้มันอยู่ในใจอ่ะล่ะดี แล้ว
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
ตอบ ก๊ไม่มีอะไรเป๊นพิเศษครับ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
ตอบ เรื่องราวที่เกิดขี้นกับต้วเราเองที่เราตัดสินว่ามันเป๊นความจิง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
ตอบ สิ่งมีชีวิตที่ต้องการ อาหาร การเรียนรู้และ ดำรงเผ่าพันธ็
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
ตอบ คนคือสิ่งมีชีวิต สิ่งหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
ตอบ เหมือนคนแต่เป๊น ผู้ที่มี สติปัญญา ควมคิด ทีดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
ตอบ ชื่อ นายธนว้ฒน็ แก้วล้อมชื่อเล่น นิว สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ปี.1
รหัส 53134700175 อยู่จังหวัด ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
ตอบ ไม่เรียนก๊ไม่จบอ่ะ เกรดเฉลี่ยตอนนี้ 2.50
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
ตอบ ไม่ได้ คิดเลยอ่ะ ครับ
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
ตอบ ต้องเป๊น ผู้ที่มีประสบการณ์สูงผ่านอะไร มาเยอะ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
ตอบ จิงๆรู้ สึกกดดันยังงั้ยไม่รู้บอกไม่ถูกไม่เคยเป๊นมาก่อนครับ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
ตอบ มันคงนำไปใช้ได้กับชีวิตได้ จิงๆและน่าจะได้ ความคิดใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ตอบ อ.ให้นักศึกษาตอบคำถามโดยใช้ความคิดของตัวเอง
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
ตอบ ก๊คือ เนื้อหาของรายวิชานี้แหละจะเป๊นยังงั้ยกันแน่
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
ตอบ ก๊ okแล้วครับ เสียอย่างเดียว net เน่า
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
ตอบ ตอบไม่ได้ ครับ ให้มันอยู่ในใจอ่ะล่ะดี แล้ว
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
ตอบ ก๊ไม่มีอะไรเป๊นพิเศษครับ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
ตอบ เรื่องราวที่เกิดขี้นกับต้วเราเองที่เราตัดสินว่ามันเป๊นความจิง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
ตอบ สิ่งมีชีวิตที่ต้องการ อาหาร การเรียนรู้และ ดำรงเผ่าพันธ็
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
ตอบ คนคือสิ่งมีชีวิต สิ่งหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
ตอบ เหมือนคนแต่เป๊น ผู้ที่มี สติปัญญา ควมคิด ทีดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
ตอบ ชื่อ นายธนว้ฒน็ แก้วล้อมชื่อเล่น นิว สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ปี.1
รหัส 53134700175 อยู่จังหวัด ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
ตอบ ไม่เรียนก๊ไม่จบอ่ะ เกรดเฉลี่ยตอนนี้ 2.50
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
ตอบ ไม่ได้ คิดเลยอ่ะ ครับ
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
ตอบ ต้องเป๊น ผู้ที่มีประสบการณ์สูงผ่านอะไร มาเยอะ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
ตอบ จิงๆรู้ สึกกดดันยังงั้ยไม่รู้บอกไม่ถูกไม่เคยเป๊นมาก่อนครับ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
ตอบ มันคงนำไปใช้ได้กับชีวิตได้ จิงๆและน่าจะได้ ความคิดใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ตอบ อ.ให้นักศึกษาตอบคำถามโดยใช้ความคิดของตัวเอง
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
ตอบ ก๊คือ เนื้อหาของรายวิชานี้แหละจะเป๊นยังงั้ยกันแน่
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
ตอบ ก๊ okแล้วครับ เสียอย่างเดียว net เน่า
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
ตอบ ตอบไม่ได้ ครับ ให้มันอยู่ในใจอ่ะล่ะดี แล้ว
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
ตอบ ก๊ไม่มีอะไรเป๊นพิเศษครับ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
ตอบ เรื่องราวที่เกิดขี้นกับต้วเราเองที่เราตัดสินว่ามันเป๊นความจิง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
ตอบ สิ่งมีชีวิตที่ต้องการ อาหาร การเรียนรู้และ ดำรงเผ่าพันธ็
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
ตอบ คนคือสิ่งมีชีวิต สิ่งหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
ตอบ เหมือนคนแต่เป๊น ผู้ที่มี สติปัญญา ควมคิด ทีดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด =
น.ส.กัลยา พุทธดี รหัสนักศึกษา 53134530122สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(ศศบ)ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่นเปิ้ลเกิดวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2535 บ้านเลขที่43 ม.7 ต.วังทอง อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่? =ชอบค่ะคิดว่ามันสนุกดี เกรดเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 1.83
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร? =คงง่ายแต่พอเรียนแล้วก็ยากเหมือนกันนะคะ

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?=เงียบๆ

๕.เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?=55555

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้ =A
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้ =
อธิบายประมวลการเรียนการสอน วิธีการตัดเกรด การให้คะแนน กฎระเบียบในการเรียน และเนื้อหาสาระที่จะต้องเรียน คำจัดกัดความของคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ=ไม่มีคะ
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้ =ไม่มีคะ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก =อ.ชอบถามบ่อยจัง

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ =ไม่มีคะ

๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร? =ความจริงคือสิ่งไม่ตาย
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร? =ชีวิตคือการต่อสู้
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร =สิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐการสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น มีการเรียนรู้ มีพัฒนาการได้ดีกว่าสัตว์

๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร =มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ มีเหตุและผล รู้ผิดชอบชั่วดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=ชื่อ นาย ประสพโชค ทองปประไพ รหัสนักศึกษา 53134700130 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น เบิด เกิดวันที่ 13 มีนาคม 2535บ้านเลขที่9 ม.3 ต.คลองน้อยอ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=ตารางจัดมาให้แบบนี้ เกรดเฉลี่ยตอนนี้ คือ 2.36
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=ก็น่าจะยากพอสมควร
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=ก็วาดอย่างมีความสุข
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=ก็เกรงๆเพราะยังไม่เคยเรียนกับอาจารย์ไม่รู้จักเลย
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=น่าจะเรียนได้ดี และคิดว่าน่าจะเข้าใจพอสมควร
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=ได้รู้ถึงความหมายของคำว่าความจริง ชีวิต คน และมนุษย์ ว่าเป็นอย่างไร
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=อาจารย์จะให้เกรดอะไร
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=ไม่มี เพระอาจารย์สอนดีแล้ว
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= อยากให้อาจารย์ให้Aสักตัวนะคับ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=ไม่มี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด =
นายนฤเบศร์ คชภูมิ รหัสนักศึกษา 53134700163สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น เนมเกิดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2535 บ้านเลขที่17/1 ม.8 ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่? =ชอบค่ะคิดว่ามันสนุกดี เกรดเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 2.36
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร? =คงง่ายแต่พอเรียนแล้วก็ยากเหมือนกัน

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?=เงียบๆ

๕.เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?=คงน่าจะเป็นวิชาที่เรียนง่าย

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้ =A
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้ =
อธิบายประมวลการเรียนการสอน วิธีการตัดเกรด การให้คะแนน กฎระเบียบในการเรียน และเนื้อหาสาระที่จะต้องเรียน คำจัดกัดความของคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ=ไม่มีครับ
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้ =ไม่มีครับ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก =อ.ชอบถามบ่อยจัง

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ =ไม่มีครับ

๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร? =ความจริงคือสิ่งไม่ตาย
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร? =ชีวิตคือการต่อสู้
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร =สิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐการสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น มีการเรียนรู้ มีพัฒนาการได้ดีกว่าสัตว์

๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร =มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ มีเหตุและผล รู้ผิดชอบชั่วดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=ชื่อ นาย ประสพโชค ทองปประไพ รหัสนักศึกษา 53134700130 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น เบิด เกิดวันที่ 13 มีนาคม 2535บ้านเลขที่9 ม.3 ต.คลองน้อยอ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=ตารางจัดมาให้แบบนี้ เกรดเฉลี่ยตอนนี้ คือ 2.36
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=ก็น่าจะยากพอสมควร
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=ก็วาดอย่างมีความสุข
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=ก็เกรงๆเพราะยังไม่เคยเรียนกับอาจารย์ไม่รู้จักเลย
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=น่าจะเรียนได้ดี และคิดว่าน่าจะเข้าใจพอสมควร
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=ได้รู้ถึงความหมายของคำว่าความจริง ชีวิต คน และมนุษย์ ว่าเป็นอย่างไร
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=อาจารย์จะให้เกรดอะไร
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=ไม่มี เพระอาจารย์สอนดีแล้ว
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= อยากให้อาจารย์ให้Aสักตัวนะคับ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=ไม่มี
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร? =ความจริงคือสิ่งไม่ตาย
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร? =ชีวิตคือการต่อสู้
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร =สิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐการสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น มีการเรียนรู้ มีพัฒนาการได้ดีกว่าสัตว์

๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร =มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ มีเหตุและผล รู้ผิดชอบชั่วดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1)นางสาวพัลลภา นนทวงษ์ ชื่อเล่น นุ่น รหัส 491792154(สมทบ) ที่อยู่ 108/7 ม.7 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000 2)เพราะอยากเรียนกะอาจารย์ค่ะ เกรด 2.4 3)คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน 4)ขาว สูง หล่อ แต่ที่แน่ๆต้องใจดีไม่โหดร้ายไม่กดเกรด เข้าใจนักศีกษา สาธุๆ 5)รู้สึกว่าอาจารย์น่ารัก ตลก แต่แปะเรื่องเวลา น่าจะปล่อยก่อนซักนิสนึง 6)คาดว่าจะได้ เอ ค่ะ
7)ตื่นเต้นลุ้นว่าจะได้ตอบหรือป่าว รู้จักคำว่าชีวิต มนุยษ์ ความจิง
8)ไม่มี ณ ตอนนี้
9)แบบนี้ก็ดีค่ะ ลุ้นดีเหมือนได้พจนภัย
10)อาจารย์อย่าโหดร้ายมากนะค่ะ นู๋กลัว
11) ขอข้อสอบง่ายๆหน่อยนะค่ะเทอมนี้นู๋เจอแต่วิชามหาโหดเคลียดมากๆค่ะ แต่อาจารย์ใจดีน่ารักนู๋เลยลงเรียนกะอาจารย์ สลับตาคางเรียน้พื่อนลงเรียนกะอาจารย์เลยค่ะ

12)ความจิงคือ สิ่งที่เกิดขี้นจิงและพิสูจได้
13)ชีวิตคือ การเรียนรู้การเข้าใจข้อเท็จจิง ในการใช้ชีวิต

14)คน การได้เกิดมา ได้เรียนรู้ได้เล่าเรียน ได้ทำความดี
15)มนุษย์สามารถเรียนรู้และศึกษาธรรมมะสามารถบวชเรียนและเผยแพร่ศาสนาได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นายธนะรัชต์ อยู่โต ชื่อเล่น นิว สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 53134700140 อยู่ จังหวัด สิงบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= เหตุผลอย่างแรกคือตารางจัดมาให้ครับ ส่วนในความรู้สึกผม วิชานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะ ทำให้ทราบว่าชีวิตเราต้องการอะไรและอยู่ไปเพื่ออะไร ผมคิดว่าวิชานี้ไม่มากก็น้อยสามารถทำให้ผมได้ประโยชน์และเข้าใจเรื่องชีวิตมากยิ่งขึ้น ครับ เกรดภาคเรียนที่ 1 ลองคิดเอง 3.08 ครับ
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= คิดว่าวิชานี้ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและการดำรงชีวิต คิดว่าไม่ยาก และไม่ง่ายเกินไป ครับ ถ้าเราคิดว่าวิชานี้ยาก และไม่สามารถเรียนได้ เราคงไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= อาจารย์ ต้องเป็นคนที่เข้าใจในชีวิต สุขุมมากๆ ไม่น่าจะดุ ครับ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= อาจารย์สอนแล้วรู้เรื่องครับ ได้ความรู้ไปด้วยและได้เข้าใจวิชานี้มากขึ้นไปด้วยครับ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= เข้าใจในชีวิตมากขึ้น พร้อมที่จะไปสู่โลกภายนอก +ได้เกรด เอ
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= อธิบายประมวลการเรียนการสอน วิธีการตัดเกรด การให้คะแนน กฎระเบียบในการเรียน และเนื้อหาสาระที่จะต้องเรียน คำจัดกัดความของคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์ ครับ
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ยังไม่ได้เรียน ลึกมากนัก ก็เลยยัง ไม่กระจ่างเท่าไร ครับ
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= น่าจะมีกิจกรรมประกอบด้วย เช่น เข้าวัด พัฒนาวัด
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ผมจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดีที่สุด สำหรับทุกคน
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= อยากได้อาจารย์ที่ใจดี เข้าใจนักศึกษา
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆว่าความจริงคืออะไร?
= สิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ตามธรรมชาติ ไม่เท็จไม่หลอกลวง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= การมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยประสบความสำเร็จและอยู่ด้วยศิลธรรม อันดีงาม
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= เหมือนมนุษย์ แต่ มีจิตใจต่ำกว่ามนุษ จิตใจเร้าร้อน หิวโหย ทุกข์ ทรมาร อยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักพอ
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= ผู้มีใจสูง มีเหตุและผล รู้หน้าที่ รู้ชั่วดี รู้รับผิดชอบชั่วดี แยกดีแยกชั่วออก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=ชื่อ นายอดิศร์ เรืองรุ่ง รหัสนักศึกษา 53134700143 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น ต๊อป เกิดวันที่ 26 สิงหาคม 2531 บ้านเลขที่ 46/9 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่? 2.75
=ตามตาราง
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=เฉยๆ
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= ดุๆหน่อย เคร่งนิดๆ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=เฉยๆ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=น่าจะผ่าน
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=ได้รู้ถึงความหมายของคำว่าความจริง ชีวิต คน และมนุษย์ ว่าเป็นอย่างไร
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=ไม่มี
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=ไม่มี
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
=ไม่มี
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=จบอะไรก็จบไปมีเส้นก็มีงานทำ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร? =ความจริงคือสิ่งทีเป็นอยู่
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร? =ชีวิตคือการต่อสู้
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร =สิ่งมีชีวิตที่มีการเรียนรู้ มีพัฒนาการได้ดีกว่าสัตว์

๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร =มนุษย์คือสัตว์ที่ทำทุกอย่างเพื่อตนเองเท่านั้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.ชื่อนายพงศ์คณิช นามสกุล เรืองรุ่ง ชื่อเล่น บีส อยู่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
รหัสนักศึกษา53134700135 สาชาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่1
2.เพราะวิชานี้มีในตารางเรียนเลยต้องเรียนครับ เกรดเฉลี่ย 1.78
3.ผมคิดว่าวิชานี้น่าจะเรียนยาก
4.ดีครับ สอนสนุกครับ ตลกมาก
5.สนุกดีครับอาจารย์ตลกแบบนิ่งๆ
6.อยากได้ A
7.อาจารย์ได้อธิบายถึงประมวลการสอน กฎระเบียบต่างๆ
8.ไม่มีครับ
9.ประมวลการสอน
10.อยากได้ A ครับ
11.ต้องได้ A เท่านั้นครับ
12.สิ่งที่ไม่ตาย
13.สิ่งที่เราเป็นอยู่
14.สัตว์ประเสริฐ มีความคิด
15.บุคคลที่มีความสามารถเหนือกว่าคน แตกต่างจากคน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.ผมชื่อนายปรีดี นามสกุล ก้อนแข็ง ชื่อเล่น ตั้ม อยู่ลพบุรีครับ
รหัสนักศึกษา53134700158 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
2.เพราะวิชาอื่นเต็ม ครับ
3.ไม่ง่าย ไม่ยาก พอดีๆ ครับอาจารย์
4.คิดว่าอาจารย์เป็นผู้หญิง ดำ ผอม
5.ก็ไม่ง่วง อาจารย์เหมือนจะโหด
6.ผมอยากได้เกรด B-A
7.อาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับประมวลการสอน(แต่ผมไม่ได้มาครับคาบแรก)
8.อาจารย์เป็นจังหวัดไหนครับ
9.ไม่มีครับ (อาจารย์สอนดีแล้วครับ)
10.มีวิชานี้วิชาเดียวที่เรียนแล้วไม่ง่วงนอน แล้วก็สนุกด้วย
11.ไม่มีครับ
12.ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
13.ชีวิตคือสิ่งที่เรากำหนอเองได้ว่าจะดี จะชั่ว
14.คนคือสัตว์ชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า สัตว์ประเสริฐ
15.มนุษย์ คือ คนแต่มีจิตใจที่สูงกว่าคนเลยเรียกว่ามนุษย์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ชื่อ นายอัครวัฒน์ เพชรโกศลฉัตร์ รหัสนักศึกษา
53134700117 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่น ปืน เกิด วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2533
บ้านเลขที่ 80/5 หมู่ 1 ต. ขนงพระ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= อยากมีความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง
เกรดเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ 2.00

๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= น่าจะสอนเกี่ยวกับความจริงของชีวิตมนุษย์ทุกคนว่าจะใช้ชีวิตอย่างไร

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=เฉยๆ เอาจิง เอาจัง

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=ตลก ขี้เล่น

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= ไม่คาดหวังอะไรมากขอแค่ได้ความรู้

๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับชีวิตของเรา

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ไม่มีคับ เข้าใจทุกอย่าง

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ไม่มีคับ ดีทุกอย่าง

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= ไม่มีคับ

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= ไม่มีคับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
น.ส.วิมลทิพย์ ประสมเพ็ชร ชื่อเล่น ทิพ จังหวัด ลพบุรีค่ะ เอก ภาษาอังกฤษ ค่ะ
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
เพราะเป็นวิชาที่ชอบ เกรด 0.8
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
ดี สอนสัจธรรมของชีวิต
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
แก่ ๆ ใส่แว่น
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
สนุก ดี ค่ะ
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
ไม่คาดหวังอะไรเลยค่ะ
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ก่อนที่จะเชื่ออะไร ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง แต่ที่สำคัญที่สุดจะต้องมีเหตุผลเชื่อถือได้
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
ไม่มีค่ะ
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
ไม่มีค่ะ อาจารย์สอนดีอยู่แล้วค่ะ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
นู๋เชื่อในเรื่องนิพพานค่ะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
ไม่มีค่ะ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
สิ่งที่มีอยู่จริงไม่สามารถฝืนได้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ พิสูจน์ได้
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
ช่วงเวลา เวลา หนึ่งที่มนุษย์ใช้เวลาอยู่บนโลกก่อนจะหมดอายุไข
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
สิ่งที่มีชีวิต ที่ต้องการอาหารเพื่อดำรงชีวิตอยู่ต่อไป
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
สิ่งที่มีชีวิตและสามารถคิดและทำในสิ่งที่ถูกที่ควร ไม่หลงไปทางที่ผิด รู้จักผิดชอบชั่วและดีค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=ชื่อนางสาวบุษญา ยะวร ชื่อเล่นบุษ รหัสนักศึกษา 53134530139 สาขาวิชา (ศศบ. ภาษาอังกฤษ)ชั้นปีที่ 1 ชื่อเล่นแป้ง เกิด วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 บ้านเลขที่ 300/121 หมู่ 1 ต. เขาสามยอด
อ. เมืองจ. ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=อยากได้ความรู้เมเติมมากขึ้นกว่าเดิม เกรดเฉลี่ย2.00
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=เป็นวิชาที่เจาะลึกความหมายของชีวิตมากขึ้น
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=สุขุมดุๆจริงจัง
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=รู้สึกว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดอาจายรย์สอนเข้าใจง่าย
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=คงจะได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=เรื่องที่เรียนในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงของมนุษย์และได้รู้ว่าความจริงคืออะไรชีวิตคืออะไรคนกับมนุษย์แตกต่างกันอย่างไรนี่คือเรื่องที่เรียนในวันนี้
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=ไม่มี
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=อยากให้อาจารย์ยิ้มเยอะๆจะได้ดูใจดีๆ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
=หนูจะตั้งใจเรียนนะคะอาจารย์ขอคะแนนเยอะๆนะคะ*-*
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=ไม่มี
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
=ความจริงคือความจริง ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
=ชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตคือการอยู่รอด
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
=คนคือมนุษย์แต่แตกต่างกันตรงมีทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันไปไม่ได้ดีไปหมดซะทุกอย่าง
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
=มนษย์คือคนแต่มนุษย์มีจิตใจที่ประเสริฐดีกว่าคน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
น.ส.เสาวลักษณ์ เพ็ชรมณี รหัส 143 ชื่อเล่น ปุยนุ่น จังหวัด สระบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
เพราะมีอยู่ในรายวิชา 0.41
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
คงจะยากที่จะเข้าใจ
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
จินตนาการ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
รู้สึกถึงความจริงของชีวิต
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
อยากได้ A และอยากเข้าใจและใช้ชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
คนคือ สิ่งที่มีความเป็นอยู่ดำรงชีวิตอยู่ได้
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
ไม่มี
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
ไม่มี
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
หนูเรียนไม่ค่อยเก่งค่ะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
อยากให้อาจารย์มีคะแนนเก็บเยอะๆหนูจะได้เรียนเกรดดีๆหน่อยค่ะ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
สิ่งที่เราได้เจอ
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
ชีวิตของเราที่เรากำหนดเอง
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
สิ่งมีชีวิต
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
สิ่งที่มีชีวิตที่หายใจได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=ชื่อนางสาวบุษญา ยะวร ชื่อเล่นบุษ รหัสนักศึกษา 53134530139 สาขาวิชา (ศศบ. ภาษาอังกฤษ)ชั้นปีที่ 1 เกิด วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 บ้านเลขที่ 300/121 หมู่ 1 ต. เขาสามยอด
อ. เมืองจ. ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=อยากได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิม เกรดเฉลี่ย2.00
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=เป็นวิชาที่เจาะลึกความหมายของชีวิตมากขึ้น
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=สุขุมดุๆจริงจัง
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=รู้สึกว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดอาจายรย์สอนเข้าใจง่าย
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=คงจะได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=เรื่องที่เรียนในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงของมนุษย์และได้รู้ว่าความจริงคืออะไรชีวิตคืออะไรคนกับมนุษย์แตกต่างกันอย่างไรนี่คือเรื่องที่เรียนในวันนี้
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=ไม่มี
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=อยากให้อาจารย์ยิ้มเยอะๆจะได้ดูใจดีๆ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
=หนูจะตั้งใจเรียนนะคะอาจารย์ขอคะแนนเยอะๆนะคะ*-*
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=ไม่มี
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
=ความจริงคือความจริง ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
=ชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตคือการอยู่รอด
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
=คนคือมนุษย์แต่แตกต่างกันตรงมีทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันไปไม่ได้ดีไปหมดซะทุกอย่าง
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
=มนุษย์คือคนแต่มนุษย์มีจิตใจที่ประเสริฐดีกว่าคน

กวางจร้า กล่าวว่า...

ให้นักศึกษาส่งงานที่อาจารย์มอบหมายให้ทำคือ
งานครั้งที่ ๑ วิชาความจริงของชีวิต
สัปดาห์ที่ ๑
(เก็บคะแนน)

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
น.ส.เหมือนชนก เณรแขก กวางจร๊ 235 ม.5 ต.เด่นใหญ่ อ.หันตา จ.ชัยนาท
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
เพราะมีอยู่ในตารางเรียน 2.50
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
ง่ายๆสบายๆ
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
คิดว่าเป็นคนที่สุขุม เจ้าระเบียบ ดุ สูง
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
รู้สึกเกร็ง เพราะยังไม่รู้ว่าอาจารย์เป็นคนอย่างไร
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
เรียนแล้วสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ได้รู้ความหมายของคำว่า ความจริง ชีวิต คน มนุษย์
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
ไม่มีค่ะ
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
ไม่มีค่ะ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
อยากเรียนวิชานี้ให้ได้เกรด A ค่ะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
ไม่มีค่ะ
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
สิ่งที่เป็นสากล
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
สิ่งที่ก่อกำเนิดขึ้นจากเซลล์จำนวนมากมาย มีการเจริญเติบโต มีการต่อสู้ดิ้นรน
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
ผสมระหว่างดีชั่ว
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
ผู้มีจิตใจสูง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
น.ส.วรรณนิษา เต็มสวัสดิ์ ชื่อเล่น ผึ้ง จังหวัด ตาก
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
เพราะเป็นวิชาเลือกที่มีอยู่แล้ว เกรด 1.00
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
น่าจะสนุกดี
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
ใจดี น่ารัก ขรึม สุขุม
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
รู้สึกสนุกดี
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
ไม่คาดหวังอะไรมากมาย แค่ทำให้ได้ดีที่สุด
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
คนคือ สิ่งที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ต้องการอาหาร ต้องการความรัก
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
เรื่องคนแตกต่างกับมนุษย์อย่างไร
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
ไม่มี
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
อยากบอกว่าอาจารย์น่ารักมาก
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
อยากให้อาจารย์ดูแลนักศึกษาให้ทั่วถึง
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
เรื่องราวที่เกิดขึ้น
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
ชีวิตคือการต่อสู้
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
สิ่งมีชีวิต มีจิตใจ
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐกว่าคน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
น.ส.สุธาทิพย์ โพธิ์ทอง ชื่อเล่น ออย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
เพราะเขาจัดให้มาค่ะ เกรด 1.33
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
ก้อโอเคดีค่ะ
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
คงจะดูดี
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
สนุกดี
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
เรียนแล้วเข้าใจในชีวิต
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ เกิดขึ้นมาแล้วมีจิตใจดีงาม
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
อาจารย์อธิบายทุกอย่างเข้าใจดี
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
ให้ถามทุกคนไปเลยไม่ต้องสุ่มถาม
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
หนูเรียนไม่เก่งค่ะ สงสารหนูด้วยนะคะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
ไม่มี
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
คือความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
สิ่งที่มีลมหายใจ
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
สิ่งมีชีวิต ชนิดหนึ่งที่มีความคิด
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่รู้อะไรถูกหรือผิด อะไรดีงาม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
น.ส.สุชัญษา คำหวาน ชื่อเล่น ดรีม จังหวัด กรุงเทพ
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
อยากเรียนอะไรที่หลากหลายมากขึ้น เกรด 1.16
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
เป็นวิชาที่เกี่ยวกับศาสนา
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
เป็นคนที่แนววิชาการ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
ดี ชอบ แนวการสอน
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
เรียนรู้เรื่อง สอบผ่าน
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
คน คือสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญา และความคิดมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
ไม่มี
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
ไม่มี
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
อาจารย์สอนสนุกอยากให้สอนแบบนี้ไปเรื่อยๆ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
ไม่มี
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
ทุกสิ่งที่ชีวิตต้องเผชิญ
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
การต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
สิ่งมีชีวิตที่ตั้งฉากกับพื้นโลก
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
สัตว์สังคมที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม

น.ส ขวัญเรือน เพ็ญบำรุง ENG OF ARTs 53134530147 กล่าวว่า...

1.ชื่อ น.ส ขวัญเรือน เพ็ญบำรุง
ชื่อเล่น คุณหนูจูน
รหัสนักศึกษา 53134530147
ศศบ. อังกฤษ 4ปี
วันเกิด 14-07-34
สถานที่เกิด สิงห์บุรี
22/1 หมู่.5 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง
จ.สิงห์บุรี 16140
2.เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
- เพราะว่ามหาลัยลงมาให้
- 1.58
3. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
- ง่ายๆสบายๆ
4.วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
-ดุร้าย แก่ๆ ใจร้าย โหด
5.เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
-เฉยๆ
6. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
- อยากได้เกรด A
7.สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้?
-ทำให้ได้รู้จักว่าคนเป็นอย่างไรและก็ชีวิตคืออะไร
ความจริงคืออะไร
8.เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ?
- ไม่มี
9.ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้?
- อย่ากให้มีรายงานกลุ่ม
10.ความในใจที่อยากบอก?
- อาจารย์ตลกมากๆ ใจดี ทะลึ่ง
ขำๆหล่อ เทห์ แต่ดำ

11.ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ?
- ไม่มี
12.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
- สิ่งที่เป็นความจริง
13.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
- การดำเนินชีวิตให้อยู่ร่วมกับคนอื่นไกเอย่างมีความสุข
14.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร ?
- สิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและมีจิตใจ
15.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร?
- มนุษย์คือสิ่งที่มีชีวิตที่คล้ายกับคนแตกต่างกับคนคือ มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=ชื่อนางสาว ศรีวตาภรณ์ บัวแสงใส ชื่อเล่นไอ รหัสนักศึกษา 53134530124 สาขาวิชา (ศศบ. ภาษาอังกฤษ)ชั้นปีที่ 1 เกิด วันที่ 8 พฤษจิกายน พ.ศ. 2534 บ้านเลขที่ 491/297 ต. วังนกแอน อ. วังทอง จ. พิษนุโลก
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=อยากได้ความรู้เพิ่มเติมมาใช้ในชีวิตประจำวัน เกรดเฉลี่ย2.10
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=เป็นวิชาที่ยาก
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=ต้องดุๆและจริงจัง
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=อาจารย์ใจดีกว่าที่คิด
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=ได้ความรู้
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงของมนุษย์และรู้ว่าความจริงคืออะไรชีวิตคืออะไรคนกับมนุษย์แตกต่างกันอย่างไร
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=ไม่มี
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=ไม่มี
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
=จะตั้งใจเรียน
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=ไม่มี
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
=ความจริงคือความจริง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
=ชีวิตคือการอยู่รอด
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
=คนมีทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันไปไม่ได้ดีไปหมดซะทุกอย่าง
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
=มนุษย์คือมนุษย์มีจิตใจที่ประเสริฐดีกว่าคน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
= ณัฐนรี เคียงกลาง ชื่อเล่น แก้ว จ.ลพบุรี
53134530133 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(ศศบ.

๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
= อยากเข้าใจอะไรมากขึ้น เพราะตอนนี้หนูก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเลย เกรด 2.00 - -"(หนูอายนะคะ)

๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
= เปนวิชาที่เข้าใจยาก เรียนแล้วก้เข้า

๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
= นิ่งๆ ดุๆ คงเป็นคนที่เข้าใจยาก

๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
= ก้เข้าใจยากจริงๆอ่ะคะ (หรือหนูโง่เอง - -?)

๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
= เรียนแล้วอาจทำให้หนูเข้าใจโลกมากขึ้น แล้วที่สำคัญเกรดหนูค่ะ หนูคาดหวังว่าอาจาย์จะใจดี ไม่โหดร๊ายกับหนูนะคะT^T

๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
= ความจริงมี3ระดับ
- ข้อเท็จจริง ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการพิสูจน์ได้
- ความจริง ใช้ตัวเราเปนตัวพิสูจน์ได้
- ความเป็นจริง ใช้ความเชื่อเป็นตัวพิสูจน์

๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
= ไม่มีอ่ะคะ เพราะเพิ่งเรียนคาบแรกๆ

๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
= ยังไม่ค่อยสงสัยคะ

๑๐. ความในใจที่อยากบอก
= หนูไม่ขออะไรมากมาย แค่Aก้พอคะ กราบ

๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
= อาจารย์บางท่านไม่รับฟังเหตุผลของนักศึกษาเลย ว่านักศึกษามีเหตุผลจำเป็นอะไร ก้ตัดสินเพราะไม่ชอบหน้า อาจารย์อาจคิดว่าหนูพูดในมุมมองของตัวเอง แต่ก้จริงค่ะ เพราะหนูอยากให้อาจารย์มองเห็นมุมมองนักศึกษาบ้างเท่านั้นเองค่ะ ขอบคุณค่ะที่ให้พื้นที่หนูได้ระบาย -,.-

๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
= คือเรื่องจริงที่มีอยู่จริง หรือไม่มีอยู่จริงก็ได้

๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
= การดำรงชีวิตอยู่ โดยอยู่รอด ไม่ตาย!!

๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
= สิ่งมีชิตที่มีพัฒนาการมากกว่าสัตว์

๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
= สิ่งมีชิตที่มีพัฒนาการมากกว่าสัตว์ มีอารมณ์ ความรู้สึก มีจิตใจ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=ชื่อนางสาว วรรชมล บุญเกิด ชื่อเล่นมุก รหัสนักศึกษา 53134530149 สาขาวิชา (ศศบ. ภาษาอังกฤษ)ชั้นปีที่ 1 เกิด วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2534 บ้านเลขที่ 278/15 หมู่4 ต. ถับสะแก อ.ถับสะแก จ.ประจวบ
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=อยากเรียนรู้และหาความรู้ เกรดเฉลี่ย2.00
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=จะต้องทำความเข้าใจอีกมากมาย
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=หน้าตาดีและก็ใจดี
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=อาจารย์ใจดีกว่าที่คิด
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=ได้ความรู้และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ไม่มากก็น้อย
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=เราเกิดมาทำไมความจริงของมนุษย์และรู้ว่าความจริงคืออะไรชีวิตคืออะไรคนกับมนุษย์แตกต่างกันอย่างไร
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=ไม่มี
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=ไม่มี
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
=จะตั้งใจเรียนคะ
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=ไม่มี
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
=ความจริงคือความจริง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
=ชีวิตคือการเดินก้าวไปข้างหน้าไปเรื่อยๆตามกาลเวลา
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
=คนคือสัตประเสริฐดีกว่าสัตเดรฉาน
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
=มนุษย์คือผู้มีจิตใจที่ประเสริฐดีกว่าคน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

๑. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จังหวัดบ้านเกิด
=ชื่อนางสาว ชัฏสุดา อารัศมี ชื่อเล่นแนน รหัสนักศึกษา 53134530112 สาขาวิชา (ศศบ. ภาษาอังกฤษ)ชั้นปีที่ 1 เกิด วันที่ 13ตุลาคม พ.ศ. 2534 บ้านเลขที่ 143 หมู่6 ต. ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
=เรียนตามตารางที่จัดไว้ให้เรียนแต่ก็ชอบพอได้เข้ามาเรียนแล้วเข้าใจง่าย เกรดเฉลี่ย2.05
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
=ต้องเรียนยากเพราะเนื้อหาต้องซับซ้อน
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
=จริงจังและพูดเยอะ
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
=อาจารย์สอนเข้าใจง่ายและรับฟังความคิดเห็นขอนักเรียนได้ดี
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
=ได้ความรู้เยอะกว่าเดิมขึ้นมาบ้าง
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
=เรื่องที่เรียนในวันนี้คือทำให้ได้คิดว่าที่จริงเเล้วเราเกิดมาทำไมความจริง ชีวิต และ คนกับมนุษย์มีความสำคัญอย่างไร
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ
=หนูเกิดมาทำไมคะ*-*ล่อเล่นค่ะอาจารย์(ไม่มีข้อสงสัย)
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้
=ไม่มี อาจารย์สอนดีแล้วทำให้เรียนไม่น่าเบื่อ
๑๐. ความในใจที่อยากบอก
=ออกข้อสอบง่ายๆนะคะอาจารย์เพื่อหนูจะได้Aสักตัวบ้าง*-*
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ
=ไม่มี
๑๒. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
=ความจริงคือความจริงไม่ว่าจะมีอยู่จริงหรือไม่นั่นก็คือความจริง
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
=ชีวิตคือการดิ้นลนต่อสู้ไปข้างหน้า
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร
=คนคือสัตประเสริฐแต่มีทั่งชั่วและดีต่างกันไป
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
=มนุษย์คือผู้มีจิตใจที่สูงส่งประพฤติดีทำดี

น.ส ปฏิมาพร สาสานะ 53134530141 Eng Of Arts กล่าวว่า...

๑.ชื่อ น.ส ปฎิมาพร สาสานะ
ชื่อเล่น เมย์
วันเกิด 15-11-35
รหัสนักศึกษา 53134530141
สาขา < ศ.ศบ อังกฤษ ชั้นปีที่ 1 >
44/8 หมู่ 9 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บุรี 16150
๒. เหตุผลที่มาเรียนวิชานี้? เกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่?
- มหาลัยจัดมาให้เพื่อเป็นพื้นฐานของมนุษย์
- 0.83
๓. ก่อนเรียนวิชานี้คิดว่าวิชานี้เป็นอย่างไร?
- น่าจะสนุก มีสาระ เป็นทางการมันคือความจริงของชีวิต
๔. วาดภาพอาจารย์ผู้สอนก่อนมาเรียนอย่างไร?
- ใจดี มีเหตุผล สอนง่าย
๕. เมื่อได้มาเรียนครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?
- จริงจังมาก ดี รู้สึกว่าชบวิชานี้
๖. คาดหวังอย่างไรจากวิชานี้
- คิดว่าอยากจะทำเกรดให้ได้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
๗. สรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
- มีความจริงหลากหลายเพื่อที่จะให้คนหรือมนุษย์ได้ใช้ร่วมกันในสังอย่างเป็นที่น่าพอใจ
๘. เรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ?
- ในวิชานี้ตอนนี้ยังไม่มีข้อสงสัย
๙. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนวันนี้?
- อาจาย์สอนดี สอนสนุก และเท่าเทียมกันทุกคน เข้าใจง่าย
๑๐. ความในใจที่อยากบอก?
- อยากให้อาจารย์มีงานหรือแบบทดสอบมากๆเพื่อจะได้เก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเพื่อสอบไม่ได้
๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้อาจารย์ได้รับรู้เป็นพิเศษ?
- เป็นพูดไม่ค่อยเก่ง เงียบๆ คิดนิดๆ
๑๒.จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ความจริงคืออะไร?
- ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายและสามารถใช้ร่วมกันในสังคมใหญ่ๆได้
๑๓. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่า ชีวิตคืออะไร?
- ชีวิตของเราคือการดิ้นรนเพื่อให้ได้และให้ดีกว่าสิ่งที่กว่าดีวันนี้
๑๔. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าคนคืออะไร?
- คนเป็นสัตว์โลกชนิกหนึ่งดำเนินชีวิตอยู่บนโลก มีชีวิตจิตใจ
๑๕. จงนิยามให้คำจำกัดความสั้น ๆ มนุษย์คืออะไร
- มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีจิตใจ มีความละอายต่อการกระทำความชั่ว

น.ส ปฎิมาพร สาสนะ 53134530141 Eng of arts กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก