วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ความจริงคืออะไร

ความจริงคืออะไร?
ความจริง 3 ระดับ
๑. ข้อเท็จจริง (Fact) คือ ความจริงโดยประจักษ์เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5
๒. ความจริง (Truth) คือ ความจริงที่เป็นสากลสอดคล้องกับธรรมชาติ แก่ เจ็บ ตาย
๓. ความเป็นจริง (Reality) คือความจริงสูงสุดหรือความจริงสมบูรณ์ เป็นความจริงด้านศาสนา เช่น พระเจ้า นิพพาน พระพรหม

ทาเลส (Thales)
ความจริงในจักรวาลมีอย่างเดียว คือ น้ำ เรียกว่า ปฐมธาตุ
เดโมคริตุส (Democritus)
อะตอม คือ ความจริงเพียงอย่างเดียว เรียกว่า สสาร

๑. สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติ คือ เป็นจริงในฐานะยอมรับร่วมกัน เช่น ชื่อ บทบาท ร่างกาย เป็นต้น ความจริงนี้เปลี่ยนแปลงได้
๒. ปรมัตถสัจจะ ความจริงอยู่เหนือสมมติ ปราศจากอัตตา
เช่นร่างกายแม้ว่าเป็นร่างกายของเราก็ตาม แต่เราบังคับบัญชาไม่ได้ พระพุทธศาสนาใช้คำว่า อนัตตาไม่มีตัวกู ของกู (ท่านพุทธทาสเน้นคำนี้) อย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น: